Blog

Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, w niniejszym wpisie przegląd orzecznictwa dotyczący art 178a K. K.

czytaj dalej

W niniejszym wpisie przegląd orzecznictwa dotyczący art. 173 K. K. Omawiamy katastrofę.

czytaj dalej
Prawnicy Bracia Prawo dla przedsiębiorców

W niniejszym wpisie przegląd orzecznictwa dotyczący artykułu 177 k.k. Omawiamy zasadę ograniczonego zaufania w ruchu drogowym i nie tylko.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przegląd orzecznictwa dotyczący artykułu 270 K. K.. Przedstawiamy orzecznictwo dotyczące fałszowania dokumentu.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy przesłanki stosowania warunkowego zawieszenia wykonania orzeczonej kary pozbawienia wolności.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy Zamianę kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę ograniczenia wolności albo grzywnę. Zamiana kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę ograniczenia wolności albo grzywnę.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy fakultatywne zarządzenie wykonania kary określone w paragrafie 3 art. 75 Kodeksu Karnego.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy Fakultatywne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na zachowania się skazanego po udzieleniu mu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

czytaj dalej

W niniejszym wpisie przedstawiamy okres próby przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy Fakultatywne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na zachowanie się skazanego w okresie próby.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy zarządzenie wykonania orzeczonej kary. Opisujemy szczegółowo obligatoryjne zarządzenie wykonania kary.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy m. in. osoby sprawujące dozór, dozór obligatoryjny, dozór a sprawcy określeni w art. 64§2 K.K., jak również kategorię podmiotów, które mogą pełnić dozór.

czytaj dalej
Prawnicy Bracia dla klientów indywidualnych

W niniejszym wpisie przedstawiamy pojęcie społecznego niebezpieczeństwa czyn a warunkowe umorzenie postępowania karnego.

czytaj dalej
prawo pracy dla przedsiębiorców

W niniejszym wpisie przedstawiamy instytucję dozoru, obowiązki skazanego oddanego pod dozór, a także skutki prawne uchylenia się od dozoru.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie Instytucja dozoru. Dozór nad skazanym stanowi integralną część instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy grzywnę orzekaną na podstawie art. 71§ 1 k. k. a zarządzenie wykonania kary.

czytaj dalej
Prawnicy Bracia Prawo pracy dla przedsiębiorców

W niniejszym wpisie przedstawiamy funkcję grzywny orzekanej na podstawie art. 71§ 1 K.K., a także grzywnę orzekaną na podstawie art. 71§ 1 k. k. a zarządzenie wykonania kary (stan przed nowelizacji z dnia 20 luty 2015 r.).

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy charakter prawny grzywny orzekanej na podstawie art. 71 k. k.

czytaj dalej
Prawnicy Bracia Prawo spółek handlowych

W niniejszym wpisie przedstawiamy grzywnę orzekaną obok warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności.

czytaj dalej
Prawnicy Bracia dla klientów indywidualnych

W niniejszym wpisie przedstawiamy zatarcie skazania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono, cz. II.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy zatarcie skazania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono, cz. I.

czytaj dalej
Prawnicy Bracia Prawo spółek handlowych

W niniejszym wpisie przedstawiamy nawiązkę oraz obowiązek uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno – edukacyjnych. Instytucja warunkowego umorzenia postępowania karnego.

czytaj dalej

W niniejszym wpisie przedstawiamy Obowiązek poddania się terapii uzależnień w tym psychoterapii lub psychoedukacji (art. 72§1 pkt. 6 i 6a K.K.), obowiązek powstrzymywania się od kontaktowania się lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób, obowiązek opuszczenia lokalu stosowane przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego.

czytaj dalej

W niniejszym wpisie przedstawiamy okres próby jako element warunkowego zawieszenia wykonania kary.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy obowiązki stosowane przy warunkowym umorzeniu postępowania karnego, cz. II.

czytaj dalej

W niniejszym wpisie przedstawiamy okres próby jako element warunkowego zawieszenia wykonania kary.

czytaj dalej

W niniejszym wpisie przedstawiamy instytucję małego świadka koronnego. cz. II.

czytaj dalej
Prawnicy Bracia dla klientów indywidualnych

W niniejszym wpsise przedstawiamy instytucję małego świadka koronnego cz. I.

czytaj dalej
Prawnicy Bracia prawo administracyjne

W niniejszym wpisie przedstawiamy szczegółowo obowiązek Orzeczenia świadczenia pieniężnego wymienionego w art. 39 pkt 7 albo zobowiązanie skazanego do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości albo w części, chyba że orzeczono środek kompensacyjny. Dotyczy to instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy szczegółowo Obowiązek Informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby oraz Obowiązek Innego stosownego postępowania w okresie próby, które może zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy szczegółowo Obowiązek powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających stosowany przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności oraz Obowiązek poddania się leczeniu w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym lub uczestnictwu w programach korekcyjno – edukacyjnych (nieobowiązujący).

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy szczegółowo Obowiązek opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym orzekany przy warunkowym zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy szczegółowo Obowiązek powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przytaczamy instytucję warunkowego umorzenia postępowania karnego, zwłaszcza obowiązki probacyjne.

czytaj dalej
Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie obowiązki orzekane przy instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności.

czytaj dalej