Fakultatywne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na zachowania się skazanego po udzieleniu mu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy Fakultatywne zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności ze względu na zachowania się skazanego po udzieleniu mu pisemnego upomnienia przez sądowego kuratora zawodowego.

Artykuł ten został wprowadzony ustawą  z dnia 16 września 2011 r.[1], która weszła w życie 01.01.2012 r.

Podstawy zarządzenia wykonania kary

            Nowelizacją z dnia 16 września 2011 r. został ukonstytuowany nowy mechanizm zarządzenia wykonania kary w § 2a. Jeśli chodzi o podstawy zarządzenia wykonania kary to są takie same jak w przypadku fakultatywnego zarządzenia jej wykonania na podstawie paragraf 2 art. 75 k. k., muszą one jednak zaistnieć po pisemnym upomnieniu sprawcy przez sądowego kuratora zawodowego (oczywiście łączy się to  z równolegle wchodzącymi w życie zmianami w kodeksie karnym wykonawczym, zob. art. 173 § 4 k. k. w.). Więc jest to swoista „recydywa” okoliczności przemawiających za zarządzaniem, jednocześnie ustawa nie wymaga, aby sprawca dopuścił się określonego nagannego zachowania, tożsamego z tym, które stało się podstawą upomnienia.

Przewidziany w § 2a mechanizm wchodzi w rachubę tylko wówczas, gdy skazując sprawcę na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, sąd oddał sprawcę pod dozór sądowego kuratora zawodowego, więc – z reguły – nie jest obligatoryjne, a dozór mogą sprawować także inne podmioty niż sądowy kurator zawodowy[2].

Podstawy fakultatywnego odwołania warunkowego wykonania kary

            Artykuł 75 par. 2a K. K. określa podstawy fakultatywnego odwołania warunkowego wykonania kary. Ta podstawa dotyczy odwołania zawieszenia każdej kary, nie tylko pozbawienia wolności. Jeśli jednak w toku wykonywania tego środka probacyjnego sądowy kurator zawodowy udzielił skazanemu wcześniej pisemnego upomnienia, to automatycznie zarządzenie wykonania kary z fakultatywnego staje się obligatoryjnym[3].

Obligatoryjność zastosowania odwołania warunkowego zawieszenia kary na podstawie art. 75 par. 2a w zw. z art. 74 par. 2 K. K. jest obligatoryjnością względną, ponieważ w par. 2a art. 75 in fine zamieszczono klauzulę wyjątkowego wypadku („chyba że przemawiają przeciwko temu szczególne względy”). W rzeczywistości chodzi o podstawę fakultatywną, tylko pozostawiając węższy margines swobodnego uznania[4].

W ustawie Kodeks karny nie przewidziano jakie względy sąd powinien wziąć pod uwagę

            W ustawie Kodeks karny nie przewidziano jakie względy sąd powinien wziąć pod uwagę. Ocenie sądu z pewnością podlegać również będzie z pewnością zasadność upomnienia udzielonego sprawcy przez zawodowego kuratora sądowego. W przypadku gdy upomnienie zostałoby ocenione jako niezasadne, sąd władny jest uznać, iż zachodzą okoliczności przemawiające przeciwko zarządzeniu wykonania kary, nadto gdy sprawca dopuścił się zachowań określonych w § 2 komentowanego przepisu.

Istotne jest to, że w praktyce do zarządzenia wykonania kary w sytuacji wskazanej w paragrafie 2a będzie dochodzić na wniosek sądowego kuratora zawodowego, który udzielił upomnienia, co niestety nie powstrzymało sprawcy od kolejnych niepożądanych zachowań. Krąg podmiotów uprawnionych do złożenia wniosku w takiej sytuacji nie jest ograniczony przez ustawę, nie wyklucza także działania sądu z urzędu[5].

Pomoc prawna – Kancelaria Prawna

         Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Radca Prawny, prawnik prowadzi sprawy o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

W kwestiach związanych z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia zaprasza do Oddziałów w Miechowie, Dąbrowie Górniczej, w Olkuszu.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Sosnowiec

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat Sosnowiec Pogoń, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec Pogoń prowadzi sprawy karne, sprawy o wykroczenia. Oferujemy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec prowadzi sprawy o alimenty, o podział majątku wspólnego, o rozwód


[1] Dz. U. Nr 240, poz. 1431

[2] M. Filar (red.) Kodeks karny Komentarz, Warszawa 2016 s. 569

[3] J. Skupiński (w:) R. A. Stefański (red.) Kodeks karny Komentarz, Warszawa 2015, s. 520.

[4] Ibidem, Kodeks karny Komentarz…, s. 521

[5] Ibidem, M . Filar (red.) Kodeks Karny Komentarz…, s. 569-570