Zarząd majątkiem wspólnym

Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawimy informację dotyczące pojęcia zarządu majątkiem wspólnym oraz załączamy wzór wniosku o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym.

Definicja zarządu majątkiem wspólnym

W kodeksie Rodzinnym i Opiekuńczym do 20.01.2005 r. brak było ustawowej definicji czynności zarządu majątkiem wspólnym. Natomiast panowała zgoda co do tego, iż czynność zarządu majątkiem wspólnym odnosi się co do przedmiotu majątkowego objętego wspólnością majątkową. Przyjmowana więc bez zastrzeżeń, iż czynność prawna rozporządzająca tym przedmiotem, zobowiązująca do jego zbycia albo obciążająca go, np. hipoteką należy do czynności zarządu majątkiem wspólnym. Za przedmiotową czynność, lecz już nie jednogłośnie, uznawano również nabycie na zasadach wspólności określonego prawa majątkowego. Powstawały problemy w odniesieniu do oceny zobowiązań zaciąganych przez jednego małżonka, w następstwie których powstawała odpowiedzialność majątkiem wspólnym, lecz przedmiotem zobowiązań nie był żaden typowy przedmiot majątkowy, wchodzący w skład wspólności majątkowej[1].

Zakwalifikowanie poręczenia

Powyższy problem znajdował ujście na tle zakwalifikowania poręczenia jako czynności zarządu. W końcu przeważało stanowisko, iż zarząd majątkiem wspólnym obejmuje również i te czynności prawne, które nie obejmują wskazanego prawa majątkowego wchodzącego w skład wspólności majątkowej[2]. Przeważająca okolicznością dotycząca tegoż sporu była ewentualna odpowiedzialność małżonków  majątkiem wspólnym.

Zmiany w zakresie majątkowych stosunków małżeńskich

Dokonane ustawą z dnia 17.06.2004 r. zmiany w zakresie majątkowych stosunków małżeńskich przerwały doktrynalny spór. Umiejscowiona w paragrafie 2 artykułu definicja czynności zarządu majątkiem wspólnym jest następstwem określenia w art. 31 § 1 K.R.O. pojęcia majątku wspólnego. Więc gdy majątek wspólny obejmuje wyłącznie przedmioty majątkowe, to i zarząd tym majątkiem dotyczy przedmiotów majątkowych należących do majątku wspólnego. Znajdują się w tym czynności zmierzające do zachowania tegoż majątku (czynności zachowawcze)[3].

Wzór

Do

Sąd Rejonowy w ……………………

…… Wydział Rodzinny i Nieletnich

………………………………….

Wnioskodawca : …………………………………, zam. …………………..

Uczestniczka : ………………………………., zam. ………………………..

Wniosek o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym

Wnioskodawca wnosi o :

  1. Pozbawienie uczestniczki postępowania ………….. samodzielnego zarządu majątku wspólnego w postaci (przykładowo) gospodarstwa rolnego, położonego w …………………, stanowiącego nieruchomość zabudowana o powierzchni … (ha), dla której Sąd Rejonowy  …. – Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi Księgę Wieczystą o Nr …………………
  2. O ściągnięcie z Sądu Rejonowego w ….. akt sprawy I Ns ….
  3. Dopuszczenie i przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka w osobie :
    a) ……., zam. ……………….. (kod pocztowy) , ul. ……………….. , nr ……..

Uzasadnienie

Strony zawarły związek małżeński w dniu …..  w …. (miejscowość) /dowód : odpis skrócony aktu małżeństwa)/. Wyłącznym źródłem utrzymania stron  jest gospodarstwo rolne, którym faktycznie zajmuje się jedynie wnioskodawca. Uczestniczka postępowania ma problemy z alkoholem. Prawomocnym postanowieniem Sądu Rejonowego w …….  w sprawie I Ns …….. została zobowiązana do podjęcia leczenia w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego (dowód : zawnioskowane akta). Po kuracji żona nadal spożywa alkohol, czerpiąc pieniądze z gospodarstwa rolnego poprzez wyprzedaż żywego inwentarza. W tenże sposób uczestniczka postępowania działając przeciwko majątkowym interesom rodziny, zaniedbuje je, poprzez dokonanie istotnego uszczerbku w majątku (dowód : zeznania świadka).

Załączniki:

– odpis wniosku

– odpis aktu małżeństwa

-odpis  Księgi wieczystej

– opłata od wniosku w kwocie 100 zł

Tryb postępowania : nieprocesowy

Autorzy : Grzegorz Majewski, Paweł Majewski

Adwokat Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Prawnik, Radca Prawny  prowadzi sprawy o zarząd majątkiem wspólnym. Prowadzimy wiele innych spraw. Zapraszamy do kontaktu w celu umówienia się na konsultacje prawne!

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwość co do kwestii zarządu majątkiem wspólnym, to pomożemy.

Zapraszamy do naszych oddziałów ! Ofertę kierujemy także do Klientów z Sosnowca, Sosnowca Pogoń, z miejscowości Będzin i nie tylko!

Udzielimy pomocy prawnej również bezpośrednio w oddziałach Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia tj. w Olkuszu, Miechowie,  Dąbrowie Górniczej.

Kancelaria Prawna Sosnowiec

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat Sosnowiec Pogoń, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec prowadzi sprawy karne, sprawy o wykroczenia. Oferujemy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec Pogoń prowadzi sprawy o alimenty, o podział majątku wspólnego, o rozwód.

Kancelaria Prawna Dąbrowa Górnicza

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat Dąbrowa Górnicza, Radca Prawny Dąbrowa Górnicza, Prawnik Dąbrowa Górnicza prowadzi sprawy karne, sprawy o wykroczenia. Oferujemy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat Dąbrowa Górnicza, Radca Prawny Dąbrowa Górnicza, Prawnik Dąbrowa Górnicza prowadzi sprawy o podział majątku wspólnego, o rozwód. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi prawa medycznego


[1] J. Ignaczewski, Małżeńskie Prawo majątkowe, Warszawa 2020, s. 80-81

[2] Zob. uchwała SN z 25.03.1994 r., III CZP 182/93, OSNC 1994, Nr 7-8, poz. 146; uchwała Sądu Najwyższego z 12.10.2001 r., III CZP 55/01, OSNC 2002, Nr 7-8, poz. 87

[3] Ibidem, Małżeńskie Prawo majątkowe, Warszawa 2020, s. 80-81