Kancelaria Prawna Kraków

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z Adwokatem, Prawnikami oraz Radcą Prawnym Kraków, którzy przyjmują w Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia w Krakowie.

Zapewniamy Państwu kompleksową pomoc i obsługę prawną na szerokim polu. Specjalizujemy się między innymi w:

 • prawie karnym,
 • prawie cywilnym,
 • prawie rodzinnym,
 • prawie administracyjnym,
 • prawie pracy,
 • prawie medycznym,
 • prawie odszkodowawczym,
 • prawie bankowym,
 • prawie budowlanym,
 • prawie energetycznym,
 • prawie ubezpieczeń społecznych.

Prawo cywilne – Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Kraków, Radca Prawny Kraków, Prawnik Kraków

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny Kraków, Prawnik Kraków – oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, zajmujemy się w szczególności sprawami o:

 • unieważnienie umów frankowych,
 • spory z bankami,
 • polisolokaty,
 • podział majątku wspólnego,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • zapłatę,
 • zasiedzenie własności nieruchomości,
 • zasiedzenie służebności drogi koniecznej,
 • zniesienie służebności drogi koniecznej,
 • zniesienie współwłasności,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości,
 • ochronę własności,
 • naruszenie posiadania.

W naszych Oddziałach otrzymają Państwo kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego.

Zapraszamy klientów z Krakowa, oraz innych miejscowości, m. in. z Zielonek, Modlnicy, w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Kraków, Radca Prawny Kraków, Prawnik Kraków. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego.

Mają Państwo jakiekolwiek problemy w zakresie prawa cywilnego. Zapraszamy. Oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego lokalizacja Kraków.

Prawo cywilne Sosnowiec prosimy o kontakt.

Prawo bankowe – Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Kraków, Radca Prawny Kraków, Prawnik Kraków

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Kraków, Radca Prawny Kraków prowadzi sprawy dotyczące zagadnień związanych z prawem bankowym, a więc :

– umowami kredytowymi, w tym tzw. kredytami frankowymi,

– stosowaniem klauzul abuzywnych w umowach z konsumentami,

– restrukturyzacją zadłużenia (negocjacje z bankiem),

 – pomocą prawną w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,

– weryfikacją prawnych form zabezpieczeń umów kredytowych pod kątem prawidłowości ich ustanowienia,

–  pomoc prawną w zakresie sporządzania wewnętrznej dokumentacji bankowej (instrukcji, wzorców umów, procedur, regulaminów),

– dochodzenie spraw przeciw bankom,

– przestępstwami bankowymi,

– stałą obsługę prawną banków i instytucji finansowych,

– pomoc prawną w dochodzeniu zwrotu środków pobranych z rachunku w sprawie nieautoryzowanych transakcji i kradzieży pieniędzy z konta,

– opracowywani analiz prawnych dla spółek sektora finansowego,

– przygotowywanie opinii z zakresu prawa bankowego,

– zastępstwem procesowym przed sądem.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia : Adwokat, Radca Prawny, Prawnicy Kraków, świadczy pomoc prawną z zakresu prawa bankowego w Krakowie, w Dąbrowie Górniczej, w Olkuszu.

Prawo bankowe to sfera, którą Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia się zajmuje i pomaga osobom, które walczą o swoje prawa.

Zapraszamy klientów z Krakowa, Zielonek, Modliny w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Kraków, Radca Prawny Kraków, Prawnik Kraków. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa bankowego.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – oferuje kompleksową obsługę prawa w zakresie prawa karnego.

Prawo karne – Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Kraków, Radca Prawny Kraków, Prawnik Kraków

Świadczymy usługi w zakresie prawa karnego  na każdym stadium procesu karnego: w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym. Doświadczenie naszych prawników  w obronie klientów jest bardzo duże i obejmuje między innymi  postępowania :

Postępowanie przygotowawcze:

 • pomoc osobom pokrzywdzonym (subsydiarny akt oskarżenia),
 • obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA),
 • udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem klienta,
 • zabieganie o uchylenie lub zamianę tymczasowego aresztowania na środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym (dozór Policji, poręczenie majątkowe),
 • całościowe opracowanie linii obrony (gromadzenie materiału dowodowego, udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia),
 • udział w negocjacjach m. in.  z Prokuratorem (negocjowanie treść wniosków prokuratorskich – warunkowe umorzenie postępowania karnego,  rodzaj i wymiar kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, wniosek o skazanie bez rozprawy),
 • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym,

Postępowanie sądowe – w szczególności:

 • Całościowe, spójne opracowanie linii obrony pod kątem uniewinnienia klienta lub uzyskania możliwie najłagodniejszego wymiaru kary (aktywne gromadzenie materiału dowodowego, inicjatywa dowodowa),
 • udział w czynnościach postępowania karnego (rozprawy, posiedzenia, wizje lokalne),
 • sporządzanie pism procesowych,
 • świadczenie pomocy w uzyskaniu warunkowego umorzenia kary lub warunkowego zawieszenia  wykonania kary pozbawienia wolności,
 • optymalizacja toku postępowania pod kątem kartoteki karnej klienta,
 • pomoc w uzyskiwaniu jak najłagodniejszej kary łącznej,
 • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym,
 • reprezentacja osoby pokrzywdzonej,
 • reprezentacja podejrzanego.

Postępowanie wykonawcze – standardowe usługi:

 • pomoc w wypracowaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • pomoc w osiągnięciu odroczenia lub przerwy w karze,
 • rzetelne starania w uzyskaniu odroczenia płatności kary grzywny lub jej rozłożenia na raty,
 • kompleksowa obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA).

Zapraszamy klientów z Krakowa do kontaktu z Kancelarią Prawną Prawnicy Bracia z adwokatem Kraków, radcą prawnym Kraków, prawnikiem Kraków.

W naszych oddziałach otrzymają Państwo kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa karnego.

Prawo spadkowe Kraków – Kancelaria Prawna

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny Kraków, Prawnik – oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa spadkowego, w szczególności zajmujemy się sprawami o :

 • Stwierdzenie nabycia spadku,
 • Testament,
 • Dziedziczenie,
 • Zachowek,
 • Zapisy,
 • Dział spadku,
 • Długi spadkowe,
 • Wydziedziczenia,
 • Uznanie za niegodnego,
 • Zabezpieczenie spadku.

Prawo Pracy Kraków

Usługi świadczone przez Kancelarię prawną Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny Kraków, Prawnik – w zakresie prawa pracy obejmują w szczególności indywidualne, jak i zbiorowe prawo pracy. Klientów indywidualnych wspomagamy w całej procedurze związanej ze stosunkiem pracy – od jego nawiązania aż do wygaśnięcia, również po ustaniu stosunku pracy w zakresie spornego prawa pracy, zwłaszcza w prowadzeniu negocjacji oraz reprezentowaniu pracownika w sporze z pracodawcą.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Kraków, Radca Prawny, Prawnik Kraków – zajmuje się następującymi sprawami w szczególności :

 • odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe;
 • dochodzenia zapłaty wynagrodzenia, w tym o zapłaty nadgodzin oraz ekwiwalentu,
 • dotyczących równych warunków zatrudnienia oraz dyskryminacji;
 • w sprawach o przywrócenie do pracy;
 • sprostowania świadectwa pracy;
 • Mobbing pracowniczy;
 • sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy;

Udzielamy  porad w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym porad dotyczących zwolnień grupowych,  porad związanych z zatrudnianiem niepełnoletnich pracowników. Pomagamy przy załatwianiu spraw dotyczących wysyłania pracowników na delegacje zagraniczne.

Prawo rodzinne i opiekuńcze – Kancelaria Prawna Kraków

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny Kraków, Prawnicy Kraków – oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności:

 • ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • prowadzenie spraw rozwodowych oraz o separację,
 • prowadzenie spraw alimentacyjnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących pochodzenia dziecka w szczególności ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • prowadzenie spraw dotyczących pieczy zastępczej.

Ponadto Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia. Adwokat, radca prawny, prawnik udzielą pomocy prawnej w zakresie sporządzania pozwów oraz innych pism procesowych, udziału w negocjacjach pozasądowych, reprezentacji w sprawach sądowych oraz udzielaniu porad prawnych. Doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, m.in. o podział majątku wspólnego, o rozwód czy separację, gwarantuje profesjonalne i indywidualne zaangażowanie w każdą powierzoną nam sprawę.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawicy zaprasza do Oddziałów w Krakowie, Olkuszu. Udzielimy kompleksowej porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Prawo budowlane – Kancelaria Prawna Kraków

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Kraków, Radca Prawny, Prawnik – w zakresie prawa budowlanego oferuje:

 • świadczymy kompleksowe usługi prawne dla uczestników procesu budowlanego: inwestorów, generalnych wykonawców, wykonawców robót budowlanych w tym podwykonawców oraz nabywców lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zakres usług Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia obejmuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi a także windykację należności za roboty budowlane. Ponadto inwestorom prywatnym oferujemy pomoc w rozwiązywaniu  problemu legalizacji samowoli budowlanej.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Radca Prawny, Prawnik, Adwokat Kraków – oferuje kompleksową obsługę prawną w dziedzinie prawa budowalnego, w szczególności:

 • udzielamy pomocy w procesie uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,
 •  doradzamy w uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, legalizacji samowoli budowlanej
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej, organami nadzoru budowlanego  w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 •  Odnosząc się do nieruchomości udzielamy  porad prawnych, pomagamy sporządzić projekty umów dotyczących nieruchomości (najem leasing, sprzedaż, dzierżawa), badamy stan prawny nieruchomości pod kątem ewentualnych roszczeń reprywatyzacyjnych oraz reprezentujemy Klientów przez sądami i organami administracji rządowej i samorządowej,
 • doradzamy przy uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego a także  uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

Pomoc prawna Kraków – Prawo budowlane

Zapraszamy klientów z Krakowa oraz innych miejscowości, m. in. z Modlnicy, Zielonek w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Kraków, Prawnik Kraków. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego.

Prawo sportowe – Kancelaria Prawna Kraków

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik Kraków – oferuje obsługę prawną klubów sportowych, sportowców, menadżerów, w szczególności :

 • sporządzanie kontraktów zawodników,
 • opracowanie umów sponsorskich,
 • reprezentowanie klubów sportowych przed związkami sportowymi, sądami powszechnymi oraz organami związków sportowych w postępowaniach krajowych a także międzynarodowych,
 • prawna ochrona wizerunku sportowca oraz marki klubu sportowego,
 • tworzenie regulaminów, statutów klubów sportowych i związków sportowych,
 • pomoc w negocjacjach kontraktowych i transferowych.

Zapraszamy klientów z Krakowa i i okolic w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Kraków, Radca Prawny Kraków, Prawnik Kraków. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa sportowego.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny Kraków, Prawnik Kraków – oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie:

 • sporządzania odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • sporządzania pism przygotowawczych,
 • sporządzania pism procesowych,
 • reprezentacji klientów przed sądem w sprawach o emeryturę, rentę, rentę rodzinną, prawa do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, podleganiu ubezpieczeniom społecznym, zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 • doradztwa prawnego w kwestiach ustalenia przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczenia.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnicy zaprasza do Oddziałów w Krakowie, Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej. Udzielimy klientom kompleksowej pomocy prawnej.

Upadłość Konsumencka Kraków

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Kraków, Radca Prawny, Prawnik Kraków, – świadczy profesjonalną obsługę prawną w zakresie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej. Przygotowujemy wszelką dokumentację i wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zapewniamy reprezentację przed sądem upadłościowym i bieżące monitorowanie sprawy. Pomagamy też byłym przedsiębiorcom w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Oferujemy :

 • przygotowywanie dokumentacji oraz jej szczegółową analizą celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • udzielanie porad prawnych dotyczących przebiegu oraz skutków postępowania upadłościowego, a także opracowywanie strategii postępowania;
 • opracowanie spisu wierzycieli oraz wszystkich innych istotnych okoliczności;
 • opracowanie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • pomoc w upadłości konsumenckiej byłych przedsiębiorców;
 • pomoc w upadłości konsumenckiej małżonków;
 • reprezentację przed sądem upadłościowym.

Upadłość Konsumencka Olkusz

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Kraków – Radca Prawny Kraków

Kancelaria Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnicy zaprasza do Oddziałów w Krakowie, w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Miechowie, Olkuszu.

Zapraszamy klientów z Olkusza, oraz innych miejscowości w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Kraków, Radca Prawny Kraków, Prawnik Kraków. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu upadłości konsumenckiej.

Pomoc prawna – Adwokat Kraków, Prawnik Kraków

Naszą ofertę Kancelarii Prawnej w Krakowie kierujemy do Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji i klubów sportowych. Zapewniamy profesjonalne wsparcie prawne, porady prawne świadczone w kancelarii lub online, a także obsługę prawną, w tym reprezentację naszych Klientów przed Sądami i organami prawa.

Adwokat, Prawnicy Kraków oraz Radca Prawny przyjmujący w naszej Kancelarii Prawnej w Krakowie specjalizuje się także w odszkodowaniach i zadośćuczynieniu między innymi za błędy w sztuce medycznej, wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy i nie tylko.

Aby dowiedzieć się więcej lub umówić się na konsultacje prawne w siedzibie naszej kancelarii w Krakowie, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego!

Nasza Kancelaria Prawna znajduje się w dogodnej lokalizacji w Krakowie.

Oferujemy profesjonalną pomoc prawną w zakresie różnych dziedzin prawa. Gdy mają Państwo jakiekolwiek problemy zapraszamy do kontaktu z Adwokatem Kraków, z Kancelarią Prawną w Krakowie. Prawnicy są do państwa dyspozycji.