Prawo karne

Prawnicy Bracia prawo karne

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – oferuje kompleksową obsługę prawa w zakresie prawa karnego.

Świadczymy usługi w zakresie prawa karnego  na każdym stadium procesu karnego: w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym. Doświadczenie naszych prawników  w obronie klientów jest bardzo duże i obejmuje między innymi  postępowania :

Postępowanie przygotowawcze:

 • pomoc osobom pokrzywdzonym (subsydiarny akt oskarżenia),
 • obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA),
 • udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem klienta,
 • zabieganie o uchylenie lub zamianę tymczasowego aresztowania na środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym (dozór Policji, poręczenie majątkowe),
 • całościowe opracowanie linii obrony (gromadzenie materiału dowodowego, udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia),
 • udział w negocjacjach m. in.  z Prokuratorem (negocjowanie treść wniosków prokuratorskich – warunkowe umorzenie postępowania karnego,  rodzaj i wymiar kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, wniosek o skazanie bez rozprawy),
 • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym,

Postępowanie sądowe – w szczególności:

 • Całościowe, spójne opracowanie linii obrony pod kątem uniewinnienia klienta lub uzyskania możliwie najłagodniejszego wymiaru kary (aktywne gromadzenie materiału dowodowego, inicjatywa dowodowa),
 • udział w czynnościach postępowania karnego (rozprawy, posiedzenia, wizje lokalne),
 • sporządzanie pism procesowych,
 • świadczenie pomocy w uzyskaniu warunkowego umorzenia kary lub warunkowego zawieszenia  wykonania kary pozbawienia wolności,
 • optymalizacja toku postępowania pod kątem kartoteki karnej klienta,
 • pomoc w uzyskiwaniu jak najłagodniejszej kary łącznej,
 • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym,
 • reprezentacja osoby pokrzywdzonej,
 • reprezentacja podejrzanego.

Postępowanie wykonawcze – standardowe usługi:

 • pomoc w wypracowaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • pomoc w osiągnięciu odroczenia lub przerwy w karze,
 • rzetelne starania w uzyskaniu odroczenia płatności kary grzywny lub jej rozłożenia na raty,
 • kompleksowa obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA).

Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Prawną Prawnicy Bracia, między innymi z adwokatem Olkusz, Radcą Prawnym Olkusz, prawnikami z miejscowości Olkusz.

Zapraszamy klientów z Dąbrowy Górniczej do kontaktu z Kancelarią Prawną Prawnicy Bracia z adwokatem Dąbrowa Górnicza, radcą prawnym Dąbrowa Górnicza, prawnikiem Dąbrowa Górnicza.

Zapraszamy klientów z Sosnowca do kontaktu z Kancelarią Prawną Prawnicy Bracia z adwokatem Sosnowiec, radcą prawnym Sosnowiec, prawnikiem Sosnowiec.

W naszych oddziałach otrzymają Państwo kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa karnego.

zajmujemy się sprawami z zakresu prawa karnego dotyczących warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności ,warunkowego umorzenia postępowania kary.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia zajmuje się sprawami dotyczącymi przeliczenia stawek dziennych na dni pozbawienia wolności         

Pomożemy co do wątpliwości w kontekście proporcji przeliczenia stawek dziennych na dni pozbawienia wolności, zgodnie z obwiązującym (dominującym) poglądem brak jest jasnych przeliczników pozwalających ustalić okres podlegający skróceniu, wobec tego analogicznie należy stosować zasady przewidziane w innych przypadkach (np. art. 46§2 K.K.W., art. 4 §3, art. 63§2 KK).  Według tych zasad na poczet 1 dnia kary pozbawienia wolności zalicza się 2 stawki dzienne.  Wadą tego rozwiązania jest to , że występująca w nim interpretacja nosi cechy analogii na niekorzyść sprawcy.

Zgodnie z innym poglądem, dominującym w orzecznictwie Sądu Najwyższego, wykładnia językowa paragrafu 2 art. 71 k. k. nakierowuje do jednoznacznego wniosku, iż liczba dni kary pozbawienia wolności, której wykonanie zarządzono, powinna zostać skrócona o taką samą liczbę uiszczonych stawek dziennych grzywny (zob. wyr SN z 13.11.2008r., IV KK 366/08, OSNKW 2008, Nr 11, poz. 2272). Wobec tego, ulega ona skróceniu o liczbę dni równą liczbie uiszczonych stawek dziennych grzywny (zob. uchw. SN z 20.09.2007 r., I KZP 27/07, OSNKW 2007, Nr 11, poz. 76), a więc jedna stawka dzienna grzywny równa się jednemu dniowi kary pozbawienia wolności.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia zajmuje się sprawami dotyczącymi grzywny zwłaszcza gdy orzeczona, w okresie próby,  na podstawie art. 71 par. 1 k. k., grzywna podlega wykonaniu tak jak każda kara grzywny. Natomiast jeżeli jest już  w części wykonana, a zachodzi zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności,  z powodu akcesoryjności tej grzywny powstaje problem, jak postąpić z tą wykonaną częścią: czy zwrócić ją skazanemu, czy zaliczyć ją na poczet kary pozbawienia wolności, do wykonywania której właśnie przystąpiono, czy też przeznaczyć ją na jakiś inny cel (np. społeczny). W kodeksie karnym z 1997 r. wybrano wariant drugi i wydaje się on być „modelowo” najtrafniejszy, ponieważ nadal utrzymana jest akcesoryjna wieź grzywny orzekanej w trybie art. 71 K. K. z zawieszoną (aktualnie „odwieszoną”)  karą pozbawienia wolności.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia reprezentuje klientów (oskarżonych, skazanych) w sprawach karnych oraz w sprawach o wykroczenia przed Sądem w Sosnowcu, Sądem w Dąbrowie Górniczej, Olkuszu czy Miechowie.