Prawo budowlane

Prawnicy Bracia prawo budowlane

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – w zakresie prawa budowlanego oferuje:

  • świadczymy kompleksowe usługi prawne dla uczestników procesu budowlanego: inwestorów, generalnych wykonawców, wykonawców robót budowlanych w tym podwykonawców oraz nabywców lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zakres usług Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia obejmuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi a także windykację należności za roboty budowlane. Ponadto inwestorom prywatnym oferujemy pomoc w rozwiązywaniu  problemu legalizacji samowoli budowlanej.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Radca Prawny, Prawnik, Adwokat – oferuje kompleksową obsługę prawną w dziedzinie prawa budowalnego, w szczególności:

  • udzielamy pomocy w procesie uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,
  •  doradzamy w uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, legalizacji samowoli budowlanej
  • Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej, organami nadzoru budowlanego  w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
  •  Odnosząc się do nieruchomości udzielamy  porad prawnych, pomagamy sporządzić projekty umów dotyczących nieruchomości (najem leasing, sprzedaż, dzierżawa), badamy stan prawny nieruchomości pod kątem ewentualnych roszczeń reprywatyzacyjnych oraz reprezentujemy Klientów przez sądami i organami administracji rządowej i samorządowej,
  • doradzamy przy uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego a także  uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

Pomoc prawna Sosnowiec – Prawo budowlane

Zapraszamy klientów z Sosnowca, Sosnowiec Pogoń w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego.

Zapraszamy klientów z Dąbrowy Górniczej w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Dąbrowa Górnicza, Radca Prawny Dąbrowa Górnicza, Prawnik Dąbrowa Górnicza. Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia zajmuje się sprawami o roboty budowlane.

Umowa o roboty budowlane dotyczy większych przedsięwzięć o zindywidualizowanych właściwościach fizycznych i użytkowych, którym co do zasady towarzyszy projektowanie, przy czym dokumentację projektową powinien dostarczyć inwestor, chyba że podjął się tego wykonawca i zinstytucjonalizowany nadzór. Umowa o roboty budowlane powinna być zawarta na piśmie”.

Pomożemy rozwiać wątpliwości co do kryterium podmiotowego. Przy kwalifikacji umowy o roboty budowlane nie ma znaczenia kryterium podmiotowe. Do dnia 01.10.1990 r. (tj. do dnia wejścia w życie ustawy z 28.07.1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks Cywilny, Dz. U. Nr 55, poz. 321 ze zm.) umowy o roboty budowalne była umową zawieraną pomiędzy jednostkami gospodarki uspołecznionej. Aktualnie nie ma przeszkód, by stronami umowy były dowolne osoby fizyczne, osoby prawne, a także jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnym, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (zob. art. 33¹ K.C.). Stronami przedmiotowej umowy mogą być także konsumencie (art. 22¹ K. C. za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarzą lub zawodową), lecz ze względu na specyfikę umowy występują oni jako inwestor (zob. J. Bieluk, K. Zadykowicz – Sokół, Umowa o roboty budowalne w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych, Komentarz praktyczny z orzecznictwem, Warszawa 2018). W wyroku Sąd Apelacyjny w Warszawie z 16.01.2013 r. (I ACa 714/12) stwierdził, iż : „Kryterium odróżnienia umowy o roboty budowlane od umowy o dzieło nie jest oznaczenie stron (inwestor – wykonawca, czy wykonawca – podwykonawca), lecz rozmiar przedsięwzięcia, zastosowanie dokumentacji projektowej, przekazanie terenu budowy (lub jego wyodrębnionej części)”.