Prawo spółek handlowych

Prawnicy Bracia Prawo spółek handlowych

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – oferuje kompleksowe usługi pomocy i doradztwa prawnego w szczególności:

 • pomoc prawną w zakładaniu spółek, przede wszystkim w sporządzania umów spółek oraz statutów, regulaminów rad nadzorczych i zarządów, oraz w zakresie umów zawieranych pomiędzy wspólnikami lub akcjonariuszami w związku z funkcjonowaniem spółek;
 • kompleksową analizę sytuacji prawnej spółek: zawieranych umów, regulaminów pracy, umów wynagradzania, umów spółki;
 • kompleksowe opracowywanie dokumentacji w zakresie obsługi organów statutowych, w tym przygotowywanie projektów uchwał organów nadzorczych zarządzających i kontrolnych;
 • przygotowywanie projektów protokołów i uchwał oraz dokumentacji na zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia: akcjonariuszy/wspólników;
 • obsługę prawną podmiotów gospodarczych;
 • bieżącą obsługę  korporacyjną spółek, przygotowywania projektów uchwał organów spółek, organizacji oraz przeprowadzania walnych zgromadzeń i zgromadzeń wspólników;
 • pomoc ze zbywaniem oraz obciążaniem akcji lub udziałów w spółkach, podwyższaniem i obniżaniem kapitału zakładowego (w tym związanych z wnoszeniem aportów),  umarzaniem akcji lub udziałów, przymusowym wykupem i odkupem akcji, zmianami umowy spółki lub statutu, wprowadzaniem systemów motywacyjnych dla kadry kierowniczej oraz zawieraniem umów o zarządzanie, umów w sprawie zakazu konkurencji, a także  innych umów z członkami zarządu oraz pozostałymi osobami z kadry kierowniczej, rozwiązaniem i likwidacją spółek;

 • kompleksowe doradztwo oraz opracowywanie dokumentacji w zakresie bieżącej działalności zewnętrznej spółek. W tym przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów gospodarczych, sporządzanie opinii prawnych oraz prowadzenie negocjacji i mediacji;
 • pomoc przy przekształcaniu, łączeniu oraz podziału spółek prawa handlowego;
 • kompleksowe doradztwo prawne przy transakcjach sprzedaży spółek lub ich części oraz przy nabywaniu udziałów/akcji;
 • pomoc prawną w zakresie postępowań rejestrowych oraz innych postępowań związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego prowadzonych przez sądy rejestrowe, właściwe sądy lub  inne organy;
 • sporządzania opinii prawnych w zakresie wykładni i stosowania przepisów prawa spółek handlowych. Jak również innych przepisów związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego;
 • pomoc prawną związaną z tworzeniem i funkcjonowaniem na terytorium Rzeczypospolitej Polski oddziałów spółek (przedsiębiorców) zagranicznych;
 • pomoc prawną w sprawach związanych z zaskarżaniem uchwał organów spółek prawa handlowego. Ustalaniem nieistnienia takich uchwał, w sprawach o wyłączenie wspólnika ze spółki z o.o. W sprawach związanych z przymusowym wykupem lub odkupem akcji.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, zaprasza do kontaktu z Zespołem Kancelarii to jest prawnikiem, adwokatem Olkusz, radcą prawnym Olkusz w celu kompleksowej obsługi prawnej spółki.

Zapraszamy klientów z Dąbrowy Górniczej w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Dąbrowa Górnicza, Radca Prawny Dąbrowa Górnicza, Prawnik Dąbrowa Górnicza.

Zapraszamy klientów z Sosnowca, Sosnowiec Pogoń w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec. Oferujemy pomoc prawną.