Prawo zamówień publicznych

Prawnicy Bracia prawo zamówień publicznych
Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – oferuje kompleksową pomoc prawną, w zakresie:
 • pomocy prawnej uczestnikom procesu realizacji zamówień publicznych;
 • przygotowania niezbędnej dokumentacji tj. umów/wzorów umów;
 • reprezentacji klientów przed Krajową Izbą odwoławczą, sądami okręgowymi;
 • sporządzanie odpowiedzi na odwołania i skargi;
 • sporządzanie regulaminów udzielenia zamówień publicznych, wzorów pism, formularzy;
 • weryfikacji ofert;
 • weryfikacji zasadności odrzucenia oferty, wykluczenia wykonawcy;
 • sporządzenia we właściwy sposób ogłoszenia, Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wymaganych umów oraz odpowiednich formularzy i oświadczeń;
 • przygotowania wewnętrznych regulaminów i regulacji odnoszących się do procedur udzielania zamówień publicznych.
Wykonawcom Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – oferujemy pomoc prawną na każdym etapie postępowania, obejmującą w szczególności:
 • pomoc prawną w przygotowaniu ofert przetargowych;
 • przygotowywanie  pism związanych z udziałem w postępowaniu;
 • weryfikacja dokumentacji przetargowej;
 • weryfikacja, czy opisy przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału sporządzone są zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych;
 • przygotowywanie opinii prawnych w przedmiocie zagadnień dotyczących problematyki stosowania przepisów ustawy prawo zamówień publicznych;
 • doradztwo przy zawieraniu/wykonywaniu umów z podwykonawcami, konsorcjantami, a także innymi partnerami;
 • reprezentację Wykonawcy przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz sądami powszechnymi;
 • formułowanie skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej do sądów okręgowych;
 • doradztwo prawne w zakresie realizacji umów o zamówienie publiczne.