Kancelaria Prawna Miechów

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z Adwokatem, Prawnikami oraz Radcą Prawnym, którzy przyjmują w Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia w Miechowie.

Zapewniamy Państwu kompleksową pomoc i obsługę prawną na szerokim polu. Specjalizujemy się między innymi w:

 • prawie karnym,
 • prawie cywilnym,
 • prawie rodzinnym,
 • prawie administracyjnym,
 • prawie pracy,
 • prawie medycznym,
 • prawie odszkodowawczym,
 • prawie bankowym,
 • prawie budowlanym,
 • prawie energetycznym,
 • prawie ubezpieczeń społecznych.

Prawo cywilne – Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Miechów, Radca Prawny Miechów, Prawnik Miechów

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Miechów, Radca Prawny, Prawnik – oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa cywilnego, zajmujemy się w szczególności sprawami o :

 • unieważnienie umów frankowych,
 • spory z bankami,
 • polisolokaty,
 • podział majątku wspólnego,
 • rozgraniczenie nieruchomości,
 • zapłatę,
 • zasiedzenie własności nieruchomości,
 • zasiedzenie służebności drogi koniecznej,
 • zniesienie służebności drogi koniecznej,
 • zniesienie współwłasności,
 • uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości,
 • ochronę własności,
 • naruszenie posiadania.

W naszych Oddziałach otrzymają Państwo kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego.

Prawo cywilne Miechów – Zapraszamy !

Zapraszamy klientów z Olkusza, oraz innych miejscowości w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Radca Prawny Miechów, Adwokat Miechów, Prawnik Miechów. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego.

Mają Państwo jakiekolwiek problemy w zakresie prawa cywilnego. Zapraszamy. Oferujemy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego lokalizacja Miechów.

Prawo cywilne Miechów prosimy o kontakt.

Prawo bankowe – Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Miechów, Radca Prawny Miechów, Prawnik Miechów

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Miechów, Radca Prawny prowadzi sprawy dotyczące zagadnień związanych z prawem bankowym, a więc :

– umowami kredytowymi, w tym tzw. kredytami frankowymi,

– stosowaniem klauzul abuzywnych w umowach z konsumentami,

– restrukturyzacją zadłużenia (negocjacje z bankiem),

 – pomocą prawną w postępowaniach upadłościowych i restrukturyzacyjnych,

– weryfikacją prawnych form zabezpieczeń umów kredytowych pod kątem prawidłowości ich ustanowienia,

–  pomoc prawną w zakresie sporządzania wewnętrznej dokumentacji bankowej (instrukcji, wzorców umów, procedur, regulaminów),

– dochodzenie spraw przeciw bankom,

– przestępstwami bankowymi,

– stałą obsługę prawną banków i instytucji finansowych,

– pomoc prawną w dochodzeniu zwrotu środków pobranych z rachunku w sprawie nieautoryzowanych transakcji i kradzieży pieniędzy z konta,

– opracowywani analiz prawnych dla spółek sektora finansowego,

– przygotowywanie opinii z zakresu prawa bankowego,

– zastępstwem procesowym przed sądem.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia : Adwokat, Radca Prawny, Prawnicy Olkusz, świadczy pomoc prawną z zakresu prawa bankowego, w Miechowie, w Sosnowcu, w Olkuszu, Dąbrowie Górniczej, Krakowie.

Prawo bankowe to sfera, którą Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia się zajmuje i pomaga osobom, które walczą o swoje prawa.

Zapraszamy klientów z Miechowa w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Miechów, Radca Prawny Miechów, Prawnik Miechów. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa bankowego lokalizacja Miechów.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – oferuje kompleksową obsługę prawa w zakresie prawa karnego.

Prawo karne – Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Miechów, Radca Prawny Miechów, Prawnik Miechów

Świadczymy usługi w zakresie prawa karnego  na każdym stadium procesu karnego: w postępowaniu przygotowawczym, sądowym oraz wykonawczym. Doświadczenie naszych prawników  w obronie klientów jest bardzo duże i obejmuje między innymi  postępowania :

Postępowanie przygotowawcze:

 • pomoc osobom pokrzywdzonym (subsydiarny akt oskarżenia),
 • obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA),
 • udział w czynnościach związanych z zatrzymaniem klienta,
 • zabieganie o uchylenie lub zamianę tymczasowego aresztowania na środek zapobiegawczy o charakterze wolnościowym (dozór Policji, poręczenie majątkowe),
 • całościowe opracowanie linii obrony (gromadzenie materiału dowodowego, udział w czynnościach śledztwa lub dochodzenia),
 • udział w negocjacjach m. in.  z Prokuratorem (negocjowanie treść wniosków prokuratorskich – warunkowe umorzenie postępowania karnego,  rodzaj i wymiar kary, warunkowe zawieszenie wykonania kary, wniosek o skazanie bez rozprawy),
 • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym,

Postępowanie sądowe – w szczególności:

 • Całościowe, spójne opracowanie linii obrony pod kątem uniewinnienia klienta lub uzyskania możliwie najłagodniejszego wymiaru kary (aktywne gromadzenie materiału dowodowego, inicjatywa dowodowa),
 • udział w czynnościach postępowania karnego (rozprawy, posiedzenia, wizje lokalne),
 • sporządzanie pism procesowych,
 • świadczenie pomocy w uzyskaniu warunkowego umorzenia kary lub warunkowego zawieszenia  wykonania kary pozbawienia wolności,
 • optymalizacja toku postępowania pod kątem kartoteki karnej klienta,
 • pomoc w uzyskiwaniu jak najłagodniejszej kary łącznej,
 • pomoc w pojednaniu z pokrzywdzonym,
 • reprezentacja osoby pokrzywdzonej,
 • reprezentacja podejrzanego.

Postępowanie wykonawcze – standardowe usługi:

 • pomoc w wypracowaniu warunkowego przedterminowego zwolnienia z odbycia reszty kary pozbawienia wolności,
 • pomoc w osiągnięciu odroczenia lub przerwy w karze,
 • rzetelne starania w uzyskaniu odroczenia płatności kary grzywny lub jej rozłożenia na raty,
 • kompleksowa obrona klienta objętego Europejskim Nakazem Aresztowania (ENA).

Zapraszamy klientów z Miechowa i okolic do kontaktu z Kancelarią Prawną Prawnicy Bracia z adwokatem Miechów, radcą prawnym Miechów, prawnikiem Miechów.

W naszych oddziałach otrzymają Państwo kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa karnego.

Prawo spadkowe – Kancelaria Prawna

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa spadkowego, w szczególności zajmujemy się sprawami o :

 • Stwierdzenie nabycia spadku,
 • Testament,
 • Dziedziczenie,
 • Zachowek,
 • Zapisy,
 • Dział spadku,
 • Długi spadkowe,
 • Wydziedziczenia,
 • Uznanie za niegodnego,
 • Zabezpieczenie spadku.

Prawo Pracy Miechów

Usługi świadczone przez Kancelarię prawną Prawnicy Bracia Miechów – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – w zakresie prawa pracy obejmują w szczególności indywidualne, jak i zbiorowe prawo pracy. Klientów indywidualnych wspomagamy w całej procedurze związanej ze stosunkiem pracy – od jego nawiązania aż do wygaśnięcia, również po ustaniu stosunku pracy w zakresie spornego prawa pracy, zwłaszcza w prowadzeniu negocjacji oraz reprezentowaniu pracownika w sporze z pracodawcą.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Miechów, Radca Prawny, Prawnik – zajmuje się następującymi sprawami w szczególności :

 • odszkodowania za wypadki w czasie pracy lub tzw. choroby zawodowe;
 • dochodzenia zapłaty wynagrodzenia, w tym o zapłaty nadgodzin oraz ekwiwalentu,
 • dotyczących równych warunków zatrudnienia oraz dyskryminacji;
 • w sprawach o przywrócenie do pracy;
 • sprostowania świadectwa pracy;
 • Mobbing pracowniczy;
 • sporządzanie odwołań od wypowiedzenia umowy o pracę lub rozwiązania umowy;

Udzielamy  porad w zakresie zbiorowego prawa pracy, w tym porad dotyczących zwolnień grupowych,  porad związanych z zatrudnianiem niepełnoletnich pracowników. Pomagamy przy załatwianiu spraw dotyczących wysyłania pracowników na delegacje zagraniczne.

Prawo rodzinne i opiekuńcze Miechów

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny Miechów, Prawnicy – oferuje kompleksową obsługę prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego, w szczególności:

 • ustalenie kontaktów z dzieckiem, ustalenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem,
 • prowadzenie spraw rozwodowych oraz o separację,
 • prowadzenie spraw alimentacyjnych,
 • prowadzenie spraw dotyczących pochodzenia dziecka w szczególności ustalenie i zaprzeczenie ojcostwa,
 • prowadzenie spraw dotyczących pieczy zastępczej.

Ponadto Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia. Adwokat, radca prawny, prawnik udzielą pomocy prawnej w zakresie sporządzania pozwów oraz innych pism procesowych, udziału w negocjacjach pozasądowych, reprezentacji w sprawach sądowych oraz udzielaniu porad prawnych. Doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa rodzinnego, m.in. o podział majątku wspólnego, o rozwód czy separację, gwarantuje profesjonalne i indywidualne zaangażowanie w każdą powierzoną nam sprawę.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawicy zaprasza do Oddziałów w Miechowie, w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Olkuszu. Udzielimy kompleksowej porady prawnej z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego.

Prawo budowlane Miechów

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Miechów, Radca Prawny, Prawnik – w zakresie prawa budowlanego oferuje:

 • świadczymy kompleksowe usługi prawne dla uczestników procesu budowlanego: inwestorów, generalnych wykonawców, wykonawców robót budowlanych w tym podwykonawców oraz nabywców lokali mieszkalnych i użytkowych.

Zakres usług Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia obejmuje zastępstwo procesowe przed sądami powszechnymi i administracyjnymi a także windykację należności za roboty budowlane, ponadto inwestorom prywatnym oferujemy pomoc w rozwiązywaniu  problemu legalizacji samowoli budowlanej.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Radca Prawny, Prawnik, Adwokat – oferuje kompleksową obsługę prawną w dziedzinie prawa budowalnego, w szczególności :

 • udzielamy pomocy w procesie uzyskania pozwolenia na budowę lub dokonania zgłoszenia budowy lub robót budowlanych,
 •  doradzamy w uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, legalizacji samowoli budowlanej
 • Reprezentujemy klientów w postępowaniach administracyjnych przed organami administracji architektoniczno – budowlanej, organami nadzoru budowlanego  w postępowaniach przed sądami administracyjnymi, również przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.
 •  Odnosząc się do nieruchomości udzielamy  porad prawnych, pomagamy sporządzić projekty umów dotyczących nieruchomości (najem leasing, sprzedaż, dzierżawa), badamy stan prawny nieruchomości pod kątem ewentualnych roszczeń reprywatyzacyjnych oraz reprezentujemy Klientów przez sądami i organami administracji rządowej i samorządowej,
 • doradzamy przy uchwalenia lub zmiany planów zagospodarowania przestrzennego a także  uzyskania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

Pomoc prawna Miechów – Prawo budowlane

Zapraszamy klientów z Miechowa, Proszowic oraz innych miejscowości, w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Miechów, Prawnik Miechów Oferujemy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa budowlanego.

Prawo sportowe Miechów

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnik Miechów – oferuje obsługę prawną klubów sportowych, sportowców, menadżerów, w szczególności :

 • sporządzanie kontraktów zawodników,
 • opracowanie umów sponsorskich,
 • reprezentowanie klubów sportowych przed związkami sportowymi, sądami powszechnymi oraz organami związków sportowych w postępowaniach krajowych a także międzynarodowych,
 • prawna ochrona wizerunku sportowca oraz marki klubu sportowego,
 • tworzenie regulaminów, statutów klubów sportowych i związków sportowych,
 • pomoc w negocjacjach kontraktowych i transferowych.

Zapraszamy klientów z Miechowa, w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Miechów, Radca Prawny Miechów, Prawnik Miechów. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu prawa sportowego.

Prawo ubezpieczeń społecznych

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny Miechów, Prawnik- oferuje kompleksową pomoc prawną w zakresie:

 • sporządzania odwołań od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • sporządzania pism przygotowawczych,
 • sporządzania pism procesowych,
 • reprezentacji klientów przed sądem w sprawach o emeryturę, rentę, rentę rodzinną, prawa do zasiłku z ubezpieczenia chorobowego, podleganiu ubezpieczeniom społecznym, zwrot nienależnie pobranych świadczeń,
 • doradztwa prawnego w kwestiach ustalenia przychodów nie stanowiących podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz w sytuacji zbiegu tytułów ubezpieczenia.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnicy zaprasza do Oddziałów w Miechowie, w Sosnowcu, w Dąbrowie Górniczej. Udzielimy klientom kompleksowej pomocy prawnej.

Zapraszamy klientów z Sosnowca, Sosnowiec Pogoń w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Miechów, Radca Prawny Miechów, Prawnik Miechów. Oferujemy pomoc prawną.

Upadłość Konsumencka

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat Miechów, Radca Prawny, Prawnik Miechów, – świadczy profesjonalną obsługę prawną w zakresie ogłoszenia upadłości osoby fizycznej. Przygotowujemy wszelką dokumentację i wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej. Zapewniamy reprezentację przed sądem upadłościowym i bieżące monitorowanie sprawy. Pomagamy też byłym przedsiębiorcom w ogłoszeniu upadłości konsumenckiej.

Oferujemy :

 • przygotowywanie dokumentacji oraz jej szczegółową analizą celem złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • udzielanie porad prawnych dotyczących przebiegu oraz skutków postępowania upadłościowego, a także opracowywanie strategii postępowania;
 • opracowanie spisu wierzycieli oraz wszystkich innych istotnych okoliczności;
 • opracowanie kompletnego wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej;
 • pomoc w upadłości konsumenckiej byłych przedsiębiorców;
 • pomoc w upadłości konsumenckiej małżonków;
 • reprezentację przed sądem upadłościowym.

Upadłość Konsumencka Dąbrowa Górnicza

Upadłość Konsumencka Olkusz

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Miechów

Kancelaria Prawnicy Bracia – Adwokat, Radca Prawny, Prawnicy zaprasza do Oddziałów w Sosnowcu, Dąbrowie Górniczej, Olkuszu, w Miechowie.

Zapraszamy klientów z Miechowa, oraz innych miejscowości w celu kontaktu z członkami zespołu Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia, to jest Adwokat Miechów, Radca Prawny Miechów, Prawnik Miechów. Oferujemy kompleksową pomoc prawną z zakresu upadłości konsumenckiej.

Pomoc prawna – Adwokat Miechów, Prawnik Miechów

Naszą ofertę Kancelarii Prawnej w Miechowie kierujemy do Klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców, stowarzyszeń, organizacji i klubów sportowych., oczywiście zapewniamy profesjonalne wsparcie prawne, porady prawne świadczone w kancelarii lub online, a także obsługę prawną, w tym reprezentację naszych Klientów przed Sądami i organami prawa.

Adwokat, Prawnicy oraz Radca Prawny przyjmujący w naszej Kancelarii Prawnej w Miechowie specjalizuje się także w odszkodowaniach i zadośćuczynieniu między innymi za błędy w sztuce medycznej, wypadki komunikacyjne, wypadki w pracy i nie tylko.

Aby dowiedzieć się więcej lub umówić się na konsultacje prawne w siedzibie naszej kancelarii w Miechowie, zapraszamy serdecznie do kontaktu telefonicznego!