Fakultatywne zarządzenie wykonania kary ze względu na zachowanie się skazanego przed uprawomocnieniem się wyroku.

Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy fakultatywne zarządzenie wykonania kary określone w paragrafie 3 art. 75 Kodeksu Karnego.

Podstawa fakultatywnego zarządzenia wykonania kary określona w paragrafie 3 art. 75 Kodeksu Karnego.

            Podstawa fakultatywnego zarządzenia wykonania kary określona w paragrafie 3 art. 75 Kodeksu Karnego  nie zmieniła się po wprowadzeniu w życie ustawy  z dnia 20.02.2015 r.

W sytuacji, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz jeszcze przed jego uprawomocnieniem się rażąco narusza porządek prawny

Mianowicie, w sytuacji, jeżeli skazany po wydaniu wyroku, lecz jeszcze przed jego uprawomocnieniem się rażąco narusza porządek prawny, a w szczególności, gdy w tym czasie popełnił przestępstwo, sąd może zarządzić wykonanie kary. Także w tym przypadku, jeżeli podstawą zarządzenia wykonania kary ma być fakt popełnienia przestępstwa, przestępstwo to powinno być przypisane skazanemu z warunkowym zawieszeniem wykonania kary nawet w formie orzeczenia o warunkowym umorzeniu postępowania. Wobec brzmienia art. 75§3 k. k. podstawą do fakultatywnego zarządzenia wykonania kary jest popełnienie w tym czasie podobnego przestępstwa umyślnego, za które została wymierzona kara pozbawienia wolności[1].

Granica czasowa dla wydania zarządzenia wykonania kary.

W §4 art.75 k. k. ustalona została granica czasowa dla wydania zarządzenia wykonania kary. Ta granica została określona na 6 miesięcy od zakończenia okresu próby. Termin ten nie może być przedłużony i jest ostateczny. Tą tezę przyjął SN  w postanowieniu z 22 września 2005 r. Brzmi ono następująco : „Przepis art. 75 § 4 k. k. reguluje jednoznacznie okres, w którym możliwe jest zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej, w razie zaistnienia przesłanek takiej decyzji, wskazanych w § 1 i 2 tego przepisu. Jest nim oznaczony w wyroku okres próby i dalsze 6 miesięcy, biegnące od zakończenia okresu próby.

W tym okresie konieczne jest nie tylko podjęcie decyzji o zarządzeniu wykonania kary warunkowo zawieszonej, lecz – aby była ona zgodna z prawem materialnym – także jej uprawomocnienie się”[2].

Podstawa zarządzenia wykonania kary wystąpić musi w okresie próby albo jeszcze przed rozpoczęciem biegu okresu próby.

Podstawa zarządzenia wykonania kary wystąpić musi w okresie próby albo jeszcze przed rozpoczęciem biegu okresu próby, lecz po wydaniu wyroku nieprawomocnego (art. 75§3 k. k.). Jeżeli skazany w ciągu sześciu miesięcy od zakończenia okresu próby popełnił nawet podobne przestępstwo umyślne oraz w tym czasie wyrok orzekający karę pozbawienia wolności uprawomocnił się, nie można zarządzić wykonania kary. Tak samo nie może nastąpić zarządzenie wykonania kary po upływie 6 miesięcy od zakończenia okresu próby nawet wtedy , gdy okaże się, że skazany popełnił w okresie próby przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany lub nie wykonał nałożonych na niego obowiązków[3]. Tą tezę przyjął SN  w postanowieniu z 9 kwietnia 1997r, które brzmi następująco: „Jeżeli(…) w okresie próby i następnych sześciu miesiącach nie zostanie zarządzone wykonanie kary warunkowo zawieszonej, to nie można tego już później uczynić.

Tym samym nałożone na oskarżonego obowiązki, choćby nie były spełnione, przestają być obwarowane rygorem odwołania wykonania kary warunkowo zawieszonej, a fakt prawomocnego skazania go za podobne umyślne przestępstwo popełnione w okresie próby na karę pozbawienia wolności przestaje mieć dla stosowania tego rygoru jakiekolwiek znaczenie”[4].

Uchwała SN z 20 listopada 2000 r.

Należy przytoczyć jeszcze jedną ważną uchwałę SN z 20 listopada 2000 r., która ma istotne znaczenie. Brzmi ona następująco: „Jeżeli prawomocne skazanie za podobne przestępstwo umyślne nastąpiło w okresie próby określonej wyrokiem, który został objęty wyrokiem łącznym, przed jego wydaniem, należy zarządzić na podstawie art. 75 § 1 k. k. wykonanie kary orzeczonej w wyroku wchodzącym w skład wyroku łącznego”[5].

Kancelaria Prawna – Adwokat, Prawnik, Radca Prawny

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Radca Prawny, prawnik prowadzi sprawy o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

W kwestiach związanych z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia zaprasza do Oddziałów w Miechowie, Dąbrowie Górniczej, w Olkuszu.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec prowadzi sprawy karne, sprawy o wykroczenia. Oferujemy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec prowadzi sprawy o alimenty, o podział majątku wspólnego, o rozwód.


[1] A .Zoll (red.), Komentarz Kodeks karny. Kraków 2007, s. 875-876.

[2]  Postanowienie SN z 22.09.05, III KK 312/05,Lex nr.200349.

[3] Ibidem, Komentarz Kodeks karny. Kraków 2007, s.876.

[4] Postanowienie SN z 9.04.97, ΙV KKN 8/97,Prok. i Pr. 1997, z. 10, poz.2.

[5] Uchwała SN z 20.11.2000., I KZP 34/00,Lex nr.44030.