Istota umowy użyczenia cz. I

Prawnicy Bracia prawo administracyjne

Wskazać należy, iż zgodnie z artykułem 710 K. C.Przez umowę użyczenia użyczający zobowiązuje się zezwolić biorącemu, przez czas oznaczony lub nie oznaczony, na bezpłatne używanie oddanej mu w tym celu rzeczy.

Użyczenie jest umową, na podstawie której użyczający (komodant) zobowiązuje się zezwolić biorącemu (komodatariuszowi) przez czas nieoznaczony lub oznaczo na bezpłatne używanie oddanej mu w tymże celu rzeczy. Nieodpłatność jest cechą charakterystyczną użyczenia (zob. Np. Wyork WSA w Warszawie z dnia 11.09.2007 r., III SA/Wa 600/078 , niepubl.). Dalej wskazać trzeba, iż przepisy o użyczeniu przewidują, w porównaniu z podobnymi umowami o korzystaniu z rzeczy, w szczególności odpłatnymi (np. Najem), ograniczenie obowiązków użyczającego I zwiększenie odpowiedzialności biorącego[1].

            Użyczenie zbliża się do umowy najmu poprzez świadczenie użyczającego, polegające na znoszeniu używania rzeczy przez biorącego. Natomiast brak jest w odniesieniu do użyczenia uregulowania analogicznego do normy odsyłającej art. 694 K. C. Przepisy o najmie moga być więc stosowane do użyczenia wyłącznie na zasadzie analogii[2].

            Przedmiotem użyczenia mogą być natomiast takie same rzeczy, co przy umowie najmu (co do części składowej rzeczy zob. Wyrok GKA z 14.11.1983 r., IP-6697/93, OSPiKA 1985, Nr 1, poz. 15; wyrok SN z 24.10.1933 r., C I 2566/32, OSP 1934, poz. 157) oraz część powierzchni lokalu (zob. Wyrok WSA w Warszawie z 11.09.2007 r., III SA/Wa 600/07, niepubl.). Ponadto użyczające nie musi być również właścicielem rzeczy (zob. Z. Radwański, M. Orlicki, w: System PrPrywa, t. 8, s. 224; J. Gudowski, w : Komentarz 2009, s.455). Natomiast użyczający domagający się  od biorącego zwrotu rzeczy, nie jest zobowiązany do wykazania, iż jest właścicielem rzeczy (zob. Orzeczenie SN z 12.12.1922 r., III Rw. 2250/21, PPiA 1923, s. 144). Natomiast wystarczy, że użyczający jest posiadaczem rzeczy (zależnym albo samoistnym) albo dzierżycielem (zob, np. J. Gołaczyński, w: Gniewek, Komentarz Kodeks Cywilny 2011, s. 1217;  J. Gudowski, w: Komentarz 2009, s. 455). 

            Umowa użyczenia nie jest umową wzajemną, natomiast jest umową zobowiązującą. Należy ona do umów jednostronnie zobowiązujących (zob. Z. Radwański, w : System, t. III, cz. 2, s. 376; J.Gudowski, w : Komentarz 2009, s. 455, wyrok SN z 03.12.2009 r., II CSK 550/09. Legalis). Umowa użyczenia jest umową realną. Przez porozumienie stron połączone z wydaniem rzeczy biorącemu dochodzi do skutku (zob. Wyrok WSA w Rzeszowie z 19.11.2010 r., I SA/Rz 240/10, Wspólnota 2010, Nr 48, s. 26). Wskazać należy, iż przed wręczeniem rzeczy stosunek użyczenia nie może powstać, a strony mogą wyłącznie zawrzeć odpowiednią umowę przedswtępną (pactum de commodando). Więc to, obok nieodpłatności, różni umowę użyczenia od najmu[3].

            Nieodpłatny charakter użyczenia przybliża tą umowę do umowy darowizny. Użyczający nie dokonuje więc, odmiennie niż darczyńca, przysporzenia kosztem swojego majątku (zob. Art. 888 §1 K. C.), w tej postaci, iż rzecz użyczona – oznaczona co do tożsamości pozostaje w jego majątku[4].

            Umową użyczenia nie jest umową, na mocy której biorący zobowiązuje się ponosić koszty utrzymania oddanej mu do korzystania rzeczy. Umowa ta może być kwalifikowana jako umowa najmu albo, jeżeli biorący może również pobierać pożytki z rzeczy, jako umowa dzierżawy (zob. J. Gudowski, w: Komentarz 2009, s. 456; zob. Wyr. SN z 09.03.1926 6. ( III Rw. 122/26, PS 1927, poz. 175).  

Umowa użyczenia  może być zawarta w dowolnej formie.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat, prawo cywilne Sosnowiec

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego dla Klientów z miejscowości: Miechów, Dąbrowa Górnicza, Olkusz i nie tylko! Zapraszamy do kontaktu!

Kancelaria Prawna Sosnowiec

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat Sosnowiec Pogoń, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec prowadzi sprawy karne, sprawy o wykroczenia. Oferujemy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec Pogoń prowadzi sprawy o alimenty, o podział majątku wspólnego, o rozwód.

Kancelaria Prawna Dąbrowa Górnicza

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat Dąbrowa Górnicza, Radca Prawny Dąbrowa Górnicza, Prawnik Dąbrowa Górnicza prowadzi sprawy karne, sprawy o wykroczenia. Oferujemy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat Dąbrowa Górnicza, Radca Prawny Dąbrowa Górnicza, Prawnik Dąbrowa Górnicza prowadzi sprawy o podział majątku wspólnego, o rozwód. Zajmujemy się sprawami dotyczącymi prawa medycznego.


[1] K. Pietrzykowski, Kodeks Cywilny Komentarz do artykułów 450-1088, Tom II Warszawa 2011, s. 602

[2] Z. Radwański, M. Orlicki, System PrPrywa, t. 8, s. 223; J. Gołaczyński,, w: Gniewek, Komentarz Kodeks Cywilny 2011, s. 216

[3] Ibidem, Kodeks Cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 …, s. 603-604

[4] Ibidem, Kodeks Cywilny Komentarz do artykułów 450-1088 …, s. 604