Świadczenie rehabilitacyjne

Prawnicy Bracia prawo administracyjne

W niniejszym wpisie przedstawiamy świadczenie rehabilitacyjne.

Świadczenie rehabilitacyjne przysługuje osobom objętym ubezpieczeniem chorobowym i ubezpieczeniem wypadkowym (z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej). Świadczenie to przysługuje po wykorzystaniu okresu zasiłkowego (182 dni a w razie zachorowania na gruźlicę – 270 dni), jeżeli ubezpieczony jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja rokują odzyskanie zdolności do pracy. Świadczenie to ma umożliwić osobie chorej niezdolnej do pracy kontynuowanie leczenia lub rehabilitacji w sytuacji, gdy okres zasiłku chorobowego jest zbyt krótki do odzyskania pełnej zdolności do aktywności zawodowej, a lekarz orzecznik ZUS stwierdzi , że dalsze leczenie czyli rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie tej zdolności1.

Świadczenie rehabilitacyjne jako kontynuacja zasiłku chorobowego

Wykładnia gramatyczna przepisu art. 18 ust. 2 ZasiłkiU wyraźnie wskazuje, że świadczenie rehabilitacyjne jest swego rodzaju kontynuacją zasiłku chorobowego (przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy) w tym znaczeniu, że prawo do niego można nabyć tylko wówczas, gdy ustawowy okres pobierania zasiłku chorobowego został już wyczerpany, a osoba pobierająca dotychczas zasiłek chorobowy jest nadal niezdolna do pracy. Uprawnienie do świadczenia rehabilitacyjnego nie jest uzależnione od istnienia tej samej choroby po wyczerpaniu zasiłku chorobowego, lecz od dalszego, nieprzerwanego występowania niezdolności do pracy, spowodowanej tą samą lub inną chorobą, albo też kilkoma współistniejącymi chorobami (zob.wyr. SN z 14.11.2013 r., II UK 135/13, Legalis).

Takie świadczenie przyznawane jest zazwyczaj, gdy stan zdrowia ubezpieczonego nie uzasadnia przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, a ubezpieczony nie nabyłby prawa do emerytury, zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego i w okresie przypadającym po zakończeniu pobierania zasiłku chorobowego i przed odzyskaniem zdolności do pracy nie miałby środków do utrzymania.

Świadczenie rehabilitacyjne może być także przyznane ubezpieczonemu, w sytuacji gdy po wykorzystaniu okresu zasiłkowego został skierowany na badanie przez lekarza orzecznika ZUS w celu przyznania renty z tytułu niezdolności do pracy, a lekarz potwierdził, że ubezpieczony rokuje odzyskanie zdolności do pracy i w konsekwencji orzekł o potrzebie przyznania świadczenia rehabilitacyjnego2.

Niezdolność do pracy jako przesłanka nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego

Wykładnia funkcjonalna art. 18 ZasiłkiU musi prowadzić do wniosku, że niezdolność do pracy jako przesłanka nabycia prawa do świadczenia rehabilitacyjnego musi dotyczyć pracy
(stanowiska), w zakresie której uprzednio została orzeczona niezdolność do pracy, a nie zdolność do jakiejkolwiek innej pracy. Innymi słowy, przepis ten stanowi o niezdolności do pracy wskutek choroby odniesionej do pracy (stanowiska) wykonywanej przed zachorowaniem
(zob. wyr. SN z 13.1.2015 r., II UK 118/14, Legalis).

Adwokat, Prawnik – Pomoc Prawna Olkusz

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Radca Prawny, prawnik prowadzi sprawy oświadczenia rehabilitacyjne

W kwestiach związanych z pomocą w uzyskaniu świadczenia rehabilitacyjnego Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia zaprasza do Oddziałów w Miechowie, Dąbrowie Górniczej, w Olkuszu.

1 A. Radzisław, Ustawa o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa Komentarz, Warszawa 2016 s. 110.

2 Ibidem, s. 110