Ogłoszenie upadłości

Prawnicy Bracia Stowarzyszenia i kluby sportowe

W niniejszym wpisie przedstawiamy informacje dotyczące postanowienia o ogłoszeniu upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Postanowienie o ogłoszeniu upadłości

Postępowanie o ogłoszenie upadłości osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej finalizuje się postanowieniem o ogłoszeniu upadłości.

Aktualnie, po uchyleniu art. 491⁴ ustawy prawo upadłościowe przepisy przedmiotowej ustawy  nie przewidują na tymże etapie możliwości negatywnego rozstrzygnięcia wniosku.

Art. 491⁵ ustawy prawo upadłościowe określa treść postanowienia.

W sytuacji uwzględnienia wniosku o ogłoszenie upadłości, Sąd wydaje postanowienie o ogłoszeniu upadłości, w którym :

– wymienia imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika (upadłego), a jeżeli upadły nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
– wymienia NIP, jeżeli upadły miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
– określa, że upadły jest osobą nieprowadzącą działalności gospodarczej;
– wzywa wierzycieli upadłego do zgłoszenia wierzytelności syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe, w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa wnoszenie dokumentów z pominięciem systemu teleinformatycznego ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia wierzytelności syndykowi;
– wzywa osoby, którym przysługują prawa oraz prawa i roszczenia osobiste ciążące na nieruchomości należącej do upadłego, jeżeli nie zostały ujawnione przez wpis w księdze wieczystej, do ich zgłaszania syndykowi za pośrednictwem systemu teleinformatycznego obsługującego postępowanie sądowe w terminie trzydziestu dni od dnia obwieszczenia postanowienia o ogłoszeniu upadłości w Rejestrze pod rygorem utraty prawa powoływania się na nie w postępowaniu upadłościowym; dla wierzycieli, o których mowa w art. 216aa wnoszenie dokumentów z pominięciem systemu teleinformatycznego ust. 1, wskazuje adres do zgłoszenia praw oraz praw osobistych i roszczeń ciążących na nieruchomości syndykowi;
– wyznacza syndyka;
– określa, czy postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 zakres podmiotowy przepisów tytułu ust. 1 czy 2;
– jeżeli postępowanie upadłościowe będzie prowadzone w trybie określonym w art. 4911 zakres podmiotowy przepisów tytułu ust. 2, w postanowieniu o ogłoszeniu upadłości sąd określa również, czy funkcje sędziego-komisarza oraz zastępcy sędziego-komisarza będzie pełnił sędzia czy referendarz sądowy.

Czynności Sądu w związku z ogłoszeniem upadłości

Od razu po ogłoszeniu upadłości niezbędne jest dokonanie określonych czynności o charakterze informacyjnym i technicznym, zarówno przez sąd, jak i przez wyznaczonego w postanowieniu syndyka.

Ogłaszając upadłość na posiedzeniu niejawnym Sąd zgodnie z art. 220 ust. 1 pr. upadł., doręcza postanowienie upadłemu a także wnioskodawcy, w sytuacji gdy był nim dłużnik. Powołany przepis przewiduje doręczenie postanowienia syndykowi, gdy ustawa nie stanowi inaczej, natomiast ustawodawca dodatkowo wskazał w art. 491⁶ ustawy prawo upadłościowe, iż postanowienie o ogłoszeniu upadłości doręcza się także syndykowi.

Do wniosku o ogłoszenie upadłości należy załączyć jeden dodatkowy odpis wraz z odpisami załączników w celu wydania go syndykowi, stanowi o tym przepis artykuł 24a pr. upadł. Przepis ten ma zastosowanie do postępowania prowadzonego w trybie tytułu V części trzeciej Prawa upadłościowego, a więc postanowienie należy wydać syndykowi wraz z tym odpisem (chyba, że był to przypadek w którym uprzednio dokonano zabezpieczenia przez ustanowienie tymczasowego nadzorcy sądowego, wtedy odpis wniosku powinien być wydany wraz z postanowieniem o ustanowieniu takiego nadzorcy).

Nadto sąd również zarządza aby poinformować o ogłoszeniu upadłości właściwą izbę administracji skarbowej a także właściwy oddział Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego[1].

Autorzy : Grzegorz Majewski, Paweł Majewski

Adwokat – Pomoc prawna Miechów, Olkusz, Dąbrowa Górnicza

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Prawnik, Radca Prawny  prowadzi sprawy o upadłość konsumencką.

Zapraszamy do naszych oddziałów.

Udzielimy pomocy prawnej na konsultacjach prawnych w oddziałach Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia w Dąbrowie Górniczej, Miechowie, Olkuszu.


[1] A. Machowska, Upadłość konsumencka, Warszawa 2020, s. 86-87