Procedura utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Prawnicy Bracia Prawo pracy dla przedsiębiorców

Istota spółki z o. o.

 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka z o. o.) wraz ze spółką akcyjną stanowią dwie określone w polskim systemie prawnym formy  określonych tzw. spółek kapitałowych. Jeśli chodzi o popularność to ich stopień jest zasadniczo odmienny. Dużą większą popularnością cieszy się spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.  Głównie wynika to z faktu, że w porównaniu ze spółką akcyjną, kryteria założenia oraz zasady funkcjonowania spółki  ograniczoną odpowiedzialnością są dużo mniej uciążliwe i sformalizowane. Dla przykładu można wskazać choćby wysokość kapitału zakładowego, który w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie może być niższy (mniejszy) niż 5,000.00 (słownie : pięć tysięcy złotych) zł, jednak w spółce akcyjnej mniejszy niż 100,000.00 zł[1].  

Tworzenie spółki dla dużych i mniejszych przedsięwzięć

Natomiast nie można przyjmować, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest tworzona wyłącznie dla mniejszych przedsięwzięć, ponieważ jest to twierdzenie nieprawdziwe. W praktyce spółki są powoływane do prowadzenia drobnych spraw, jaki do realizacji ogromnych inicjatyw. Powyższa praktyka jest zgodna z prawem, ponieważ art. 151 § 1 K.S.H.[2] stanowi, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być skonstruowana przez jedną lub więcej osób w każdym prawnie dopuszczalny celu, chyba że ustawa stanowi inaczej.  Świadczy to, że poza przypadkami, w których przepisy ustawy Kodeks Spółek Handlowych jednoznacznie przewidują dla określonego rodzaju działalność konkretną formę prawną (np. forma spółek akcyjnych zarezerwowana jest dla banków), każda inna działalność może być prowadzona w przedmiotowej formie spółki z  ograniczoną odpowiedzialnością. Zaznaczyć należy, iż odmiennie niż było to pod rządami Kodeksu handlowego[3], aktualnie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością może być utworzona  także w celu niezwiązanym z prowadzeniem działalności gospodarczej, ponieważ ustawodawca jednoznacznie wskazuje o możliwości powołania jej w każdym prawnie dopuszczalnym celu[4].

Zasady funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Zasady funkcjonowania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są mniej sformalizowane niż w przypadku spółki akcyjnej. Decyzja dotycząca wyboru konkretnej formy działalności podejmowana jest z reguły przy szczególnym uwzględnieniu struktury wspólników, która ma występować w tej spółce. W przypadku gdy „założyciele” spółki nie stanowią zbioru  obcych osób, czy  też podmiotów, a planowane przez nich przedsięwzięcie docelowo nie będzie wchodzić na giełdę, bardzo często zapada decyzja o utworzeniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  Więzi osobowe w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością są bardzo ważne w codziennym funkcjonowaniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.  Często w doktrynie padają stwierdzenia, że spółka ta nie jest czystą formą spółki kapitałowej, a wyłącznie formą pośrednią pomiędzy spółką kapitałową a osobową.

Elementy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Przypisywany spółce z ograniczoną odpowiedzialnością element osobowy odnosi się wyłącznie do zasad jej funkcjonowania, ponieważ istota tejże spółki jest całkowicie odmienna od spółek osobowych. Bierze się to z faktu, że spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest osobą prawną, która jest całkowicie samodzielna w stosunku do podmiotowości jej wspólników w sferze organizacyjnej (ma własne organy), a przede wszystkim w sferze majątkowej (całkowita odrębność majątku spółki od majątku jej wspólników). W rezultacie wspólnicy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością nie odpowiadają za jej zobowiązania a sami w odniesieniu  do spółki zobowiązani są jedynie do świadczeń przewidzianych w umowie spółki (art. 151 § 3 i § 4 K.S.H.)[5].

Katalog czynności niezbędnych do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

Z punktu widzenia zasad tworzenia spółek z ograniczoną odpowiedzialnością kluczowy jest art. 163 K.S.H., który zawiera katalog czynności niezbędnych do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Zgodnie z tym przepisem do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

– zawarcia umowy spółki,

– wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w przypadku objęcia udziałów za cenę wyższą od wartości nominalnej również wniesienia nadwyżki,

– powołanie zarządu,

– powołanie rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeśli wymaga tego ustawa lub umowa spółki,

– wpisu do rejestru.

Autorzy : Grzegorz Majewski, Paweł Majewski

Adwokat Olkusz – Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Dąbrowa Górnicza

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Prawnik, Radca Prawny  zajmuje się obsługą prawną spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwość co do funkcjonowania Waszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to pomożemy. Zapraszamy do jednej z naszych kancelarii, aby skorzystać z kompleksowej pomocy prawnej!

Zapraszamy do naszych oddziałów !

Udzielimy pomocy prawnej w oddziałach Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia tj. w Olkuszu, Miechowie,  Dąbrowie Górniczej.


[1] M. Król – Gajewska, A. Wyrzykowska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zagadnienia praktyczne , Warszawa 2017, s. 19

[2]  Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.0.1526 t. j.)

[3] Dz. U. 1934., Nr 57, poz. 502 ze zm.

[4] Ibidem, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zagadnienia praktyczne , Warszawa 2017, s. 19 – 20

[5] Ibidem, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zagadnienia praktyczne , Warszawa 2017, s. 20