Przedmioty urządzenia domowego, a wspólność majątkowa małżonków

Prawnicy Bracia prawo pracy

Zgodnie z art. 34 K.R.O. przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków są objęte wspólnością ustawową nawet w sytuacji gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Norma ta przewiduje tzw. domniemanie, oparte na doświadczeniu życiowym, że gdy spadkodawca lub darczyńca ofiaruje dla jednego małżonka pozostającego we wspólności majątkowej z drugim małżonkiem przedmioty zwykłego urządzenia domowego, to jego intencją jest zazwyczaj podarowanie ich na potrzeby wspólnoty rodzinnej. Zaznaczyć należy, iż spadkodawca lub darczyńca może w umowie lub testamencie zastrzec odmienną wolę i w takiej sytuacji przepis art. 34 KRO zyskuje charakter dyspozytywny.[1]

            Art. 34 K.R.O. wprowadza zasadę, że przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojgu małżonków, są one objęte wspólnością  ustawową nawet wtedy gdy zostały nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba, że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił. Podkreślić należy, że ani,   art. 33 pkt 2 K.R.O. ani art. 34 K.R.O. nie precyzują, że chodzi tu o nabycie przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę w czasie trwania wspólności. Skoro art. 31 K.R.O. informuję, że tylko przedmioty nabyte w czasie trwania wspólności wchodzą do majątku wspólnego, to wszelkie inne przedmioty majątkowe stanowią osobisty majątek każdego z małżonków. Fakt ten potwierdza art. 33 pkt. 1 K.R.O., stanowiąc, że osobisty majątek każdego z małżonków stanowią przedmioty majątkowe zakupione przed powstaniem wspólności. W tym stanie rzeczy w uchwale z 4.12.1973 r.[2] SN przyjął, że nawet wtedy gdy w art. 34 K.R.O. nie zostało wyraźnie powiedziane, iż chodzi o przedmioty zwykłego urządzenia domowego nabyte w czasie trwania wspólności, to przepis ten tylko w takiej sytuacji jest aktualny. Jeśli przedmioty te były nabyte przed powstaniem wspólności, to już ex definitione nie mogłyby wejść do majątku wspólnego. Konkludując stwierdzić należy, iż przedmioty zwykłego urządzenia domowego służące do użytku obojga małżonków nie są objęte wspólnością ustawową, jeżeli zostały nabyte przed powstaniem wspólności[3].

Pomoc prawna – Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia – Adwokat – Prawnik.

W sprawach o podział majątku i wszelkich wątpliwościach dotyczących wspólności majątkowej małżonków, zapraszamy serdecznie do kontaktu z Kancelarią Prawną Prawnicy Bracia. Przyjmujemy Klientów z Dąbrowy Górniczej, Olkusza, Miechowa, a także z Tomaszowa Lubelskiego i okolic miejscowości Perespa. Szczegółowe informacje także na naszej stronie www!

Autorzy : Grzegorz Majewski, Paweł Majewski

Kancelaria Prawnicy Bracia prowadzi sprawy o podział majątku wspólnego.


[1]             J. Ignaczewski (red), Małżeńskie prawo majątkowe, Komentarz, Warszawa 2020, s.60.

[2]             III CZP 77/73, OSNC 1974, Nr 6, poz. 105.

[3]             Ibidem, Małżeńskie prawo … , s. 61.