Przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Dzielimy je na przesłanki pozytywne i negatywne.

Określoną w art. 10 pr. upadł., upadłość ogłasza się w stosunku do dłużnika, który stał się niewypłacalny. Należy jednak pamiętać o tym, iż inaczej sprawa przedstawia się w stosunku do osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej a inaczej w stosunku do  przedsiębiorcy.

Niewypłacalny będzie  dłużnik, który utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych. Projektodawca zmian wprowadzonych w stosunku do konsumentów ustawą nowelizującą z 2019 r. wskazał, że „stan niewypłacalności osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej będzie zachodził w przypadku, gdy z każdym upływającym miesiącem stan zadłużenia takiej osoby z tytułu niewykonywanych zobowiązań pieniężnych będzie się pogłębiał, niezależnie od podejmowanych przez dłużnika działań zmierzających do spłaty zadłużenia, ale zakładając, że „bliższe doprecyzowanie kryteriów pozwalających  na ustalenia istnienia stanu niewypłacalności osoby fizycznej zostanie wypracowane przez orzecznictwo sądów, w oparciu o już istniejące w tym zakresie doświadczenia w zakresie upadłości osoby fizycznej”.[1]

Zaznaczyć trzeba, że żaden przepis ustawy  nie został rozszerzony o tę definicję, dlatego nie jest ona zatem wiążąca dla sądów upadłościowych.

W kolejnych wpisach szczegóły związane z przesłankami pozytywnymi i negatywnymi.

Adwokat Dąbrowa Górnicza – Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia

Zapraszamy serdecznie do kontaktu z Kancelarią Prawną z Dąbrowy Górniczej. Adwokat, Radca Prawny, Prawnicy oferuję pomoc prawną z zakresu upadłości konsumenckiej oraz prawa cywilnego.

Zachęcamy do kontaktu także Klientów z innych miejscowości, w tym między innymi z Sosnowca, Olkusza, czy Miechowa!

Autorzy : Grzegorz Majewski, Paweł Majewski

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia prowadzi sprawy o upadłość konsumencką.


[1]Uzasadnienie do rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw, VIII kadencja, druk sejm. Nr 3480, s. 32.