Rozgraniczenie nieruchomości

Zasadniczym sposobem rozgraniczenia gruntów jest tryb administracyjny. Biorąc pod uwagę treść art. 29 ustęp 1 PrGeodKart rozgraniczenie nieruchomości ma na celu ustalenie przebiegu ich granic przez określenie położenia punktów i linii granicznych, utrwalenie tych punktów znakami granicznymi na gruncie a także sporządzenie odpowiednich dokumentów. Rozgraniczeniu podlegają, w miarę potrzeby, wszystkie albo niektóre granice określonej nieruchomości z przyległymi nieruchomościami lub innymi gruntami, a jest ono dokonywane przez wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) a w wypadku określonych w ustawie przez sądy, tak wywodzimy z treści przepisu art. 29 ust. 2 i 3 PrGeodKart.

            Zgodnie z art. 30 ust. 1 PrGeodKart, wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast przeprowadzają rozgraniczenie nieruchomości z urzędu lub na wniosek strony. Geodeta upoważniony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) wykonuje czynności ustalenia przebiegu granic. Znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty oraz punkty osnowy geodezyjnej bierze pod uwagę przy ustalaniu przebiegu granic.

W sytuacji gdy brak takich danych lub są one niewystarczające albo sprzeczne, ustala się przebieg  granicy na podstawie zgodnego oświadczenia stron lub jednej strony, podczas gdy druga strona w toku postępowania oświadczenia nie składa i nie kwestionuje przebiegu granicy[1].

W sytuacji gdy między sąsiadami powstał spór co do przebiegu linii granicznych, geodeta nakłania strony do zawarcia ugody. Niniejsza ugoda zawarta przed geodetą posiada moc ugody sądowej. Wójt, burmistrz, prezydent miasta na podstawie art. 22 ust. 1 PrGeodKart wydaje decyzje o rozgraniczeniu nieruchomości, jeżeli zainteresowani właściciele nieruchomości nie zawarli ugody, a przebieg granicy został ustalony na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron.

Oczywiście strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać , w terminie 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji w niniejszej sprawie, przekazanie sprawy sądowi.

W sytuacji gdy nie doszło do zawarcia ugody co do przebiegu linii granicznych lub nie ma podstaw do wydania decyzji, upoważniony geodeta tymczasowo utrwala punkty graniczne według ostatniego stanu  spokojnego posiadania, dokumentów i wskazań stron, następnie oznacza je na szkicu granicznym, sporządza opinię i całość dokumentacji przekazuje właściwemu wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta). W takim przypadku organ gminy umarza postępowanie administracyjne i przekazuje sprawę z urzędu do rozpatrzenia sądowi (art. 34 PrGeodKart.)

Na samym końcu rozważań należy jedynie wspomnieć o kryteriach rozgraniczenia. Omawiany przepis wymienia kryteria według, których powinno następować rozgraniczenie nieruchomości gruntowych. Kryteriami są: stan prawny, ostatni stan posiadania, wszelkie okoliczności[2].

Autorzy : Grzegorz Majewski, Paweł Majewski

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia prowadzi sprawy o rozgraniczenie nieruchomości.


[1]    M. Orlicki, (w:) M. Gutowski (red.) Kodeks Cywilny Tom I Komentarz Art. 1-449 (11), Warszawa 2016, s. 800

[2]    Ibidem, Kodeks Cywilny…, s. 800-801