Rozwód – chwila zawinienia

Prawnicy Bracia prawo rodzinne

W niniejszym wpisie zajmujemy się kwestiami zawinionego naruszenia obowiązków małżeńskich, rozstrzygnięciem o władzy rodzicielskiej w wyroku orzekającym rozwód,  Orzeczeniem o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania,  możliwością orzeczenia o podziale majątku wspólnego małżonków, a także praktyką orzeczniczą w wybranych zakresach.

Chwila zawinienia

co do rozkładu pożycia małżeńskiego

Zgodnie ze stanowiskiem SN  w wyr. z 21.3.2003 r.[1],

  1. Dla ustalenia w myśl art. 57 par 1 KRO, który z małżonków ponosi winę za rozkład pożycia małżeńskiego, istotne są zachowanie małżonków, które miały miejsce przed jego zastosowaniem tylko one bowiem, stosownie do art. 361§1 KC mogą być uznane za przyczynę rozkładu i ocenione jako zawinione spowodowanie rozkładu pożycia
  2. zachowanie małżonków w okresie, gdy rozkład ich pożycia małżeńskiego był już zupełny i trwały nie są jednak bez znaczenia dla oceny przesłanek rozwodowych określonych w art. 56 KRO, Małżonkowie zobowiązani są do wzajemnej lojalności i przyzwoitego zachowania wobec siebie przez cały czas trwania małżeństwa. Jeśli ich niewłaściwe zachowanie stało się przyczyną rozkładu pożycia, ponoszą tego skutki w postaci możliwości przypisania im winy rozkładu ze wszystkimi jego konsekwencjami, jaki przewiduje ustawa. Natomiast jeśli ich niewłaściwe zachowanie miało miejsce już po powstaniu i utrwaleniu rozkładu pożycia i nie może być uznane za jego przyczynę, oceniać je trzeba z punktu widzenia przesłanki zasad współżycia społecznego, jaką przewiduje art.. 56 § 2 KRO dla oceny zgodności orzeczenia rozwodu z tymi zasadami oraz oceny zgodności z nimi odmowy zgody na rozwód małżonka, któremu nie można przypisać winy.

Rękoczyny, groźby karalne – z praktyki orzeczniczej

Zgodnie z wyrokiem z 13.05.2005 r.[2]

  1. Jeżeli mąż dopuszcza się wobec żony rękoczynów i używa gróźb karalnych to jej wyprowadzenie się z domu nie może być uznane za przyczynę rozkładu pożycia;
  2. wysokość alimentów jest uzależniona nie tylko od uzasadnionych potrzeb osób uprawnionych, lecz także odo możliwości majątkowych  i zarobkowych osoby zobowiązanej.

Rozstrzygnięcie o władzy rodzicielskiej

Zgodnie z art. 58 K.R.O. W wyroku orzekającym rozwód sąd rozstrzyga o władzy rodzicielskiej nad wspólnym małoletnim dzieckiem obojga małżonków i kontaktach rodziców z dzieckiem oraz orzeka, w jakiej wysokości każdy z małżonków jest obowiązany do ponoszenia kosztów utrzymania i wychowania dziecka. Sąd uwzględnia pisemne porozumienie małżonków o sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie, jeżeli jest ono zgodne z dobrem dziecka. Rodzeństwo powinno wychowywać się wspólnie, chyba że dobro dziecka wymaga innego rozstrzygnięcia.
W braku porozumienia, o którym mowa powyżej, sąd, uwzględniając prawo dziecka do wychowania przez oboje rodziców, rozstrzyga o sposobie wspólnego wykonywania władzy rodzicielskiej i utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem po rozwodzie. Sąd może powierzyć wykonywanie władzy rodzicielskiej jednemu z rodziców, ograniczając władzę rodzicielską drugiego do określonych obowiązków i uprawnień w stosunku do osoby dziecka, jeżeli dobro dziecka za tym przemawia.

Zgodny wniosek –  co do nieorzekania o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Na zgodny wniosek stron sąd nie orzeka o utrzymywaniu kontaktów z dzieckiem.

Orzeczenie o sposobie korzystania ze wspólnego mieszkania

 Jeżeli małżonkowie zajmują wspólne mieszkanie, sąd w wyroku rozwodowym orzeka także o sposobie korzystania z tego mieszkania przez czas wspólnego w nim zamieszkiwania rozwiedzionych małżonków. W wypadkach wyjątkowych, gdy jeden z małżonków swym rażąco nagannym postępowaniem uniemożliwia wspólne zamieszkiwanie, sąd może nakazać jego eksmisję na żądanie drugiego małżonka. Na zgodny wniosek stron sąd może w wyroku orzekającym rozwód orzec również o podziale wspólnego mieszkania albo o przyznaniu mieszkania jednemu z małżonków, jeżeli drugi małżonek wyraża zgodę na jego opuszczenie bez dostarczenia lokalu zamiennego i pomieszczenia zastępczego, o ile podział bądź jego przyznanie jednemu z małżonków są możliwe.

Możliwość orzeczenia o podziale majątku wspólnego  w wyroku orzekającym rozwód
Na wniosek jednego z małżonków sąd może w wyroku orzekającym rozwód dokonać podziału majątku wspólnego, jeżeli przeprowadzenie tego podziału nie spowoduje nadmiernej zwłoki w postępowaniu.

Potrzeby dzieci oraz małżonka przy orzekaniu o wspólnym mieszkaniu małżonków
Natomiast  Orzekając o wspólnym mieszkaniu małżonków sąd uwzględnia przede wszystkim potrzeby dzieci i małżonka, któremu powierza wykonywanie władzy rodzicielskiej.

Autorzy : Grzegorz Majewski, Paweł Majewski

Adwokat rozwodowy – Pomoc prawna Prawnicy Bracia

W sprawach rozwodowych zapraszamy do skorzystania z pomocy prawnej oferowanej przez Adwokata, Prawników w Kancelarii Prawnicy Bracia.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Radca Prawny, prawnik prowadzi sprawy o rozwód, a także inne sprawy z zakresu prawa rodzinnego.

W kwestiach związanych ze sprawami o rozwód Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia  zaprasza do Oddziałów w Miechowie, Dąbrowie Górniczej, w Olkuszu.


[1] II CKN 1270/00 Legalis

[2] I ACa 2184/04, OSA w Katowicach 2005, Nr 2, poz. 5