Umowa Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością

W niniejszym wpisie przedstawiamy uwagi ogólne dotyczące umowy spółki z o. o., konstrukcji umowy spółki z .o. o. oraz celu przedmiotowej spółki.

Uwagi ogólne – umowa spółki z o.o.

Pierwszą czynnością aby spółka z ograniczoną odpowiedzialnością mogła powstać jest podpisanie dokumentu założycielskiego. Może on przybrać postać umowy spółki lub aktu założycielskiego (w przypadku spółek jednoosobowych).

Uwagi ogólne – charakterystyka umowy spółki z o.o.

Każda umowa cywilnoprawna, a także umowa spółki podlega przewidzianej Kodeksem Cywilnym[1] zasadzie swobody umów. Zgodnie z art. 353¹ K. C. „Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

W odniesieniu do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością znaczące ograniczenia tejże swobody stanowią przepisy Kodeksu Spółek handlowych[2]. Przedmiotowe ograniczenia należy dostrzegać na dwóch płaszczyznach. Pierwsza ustawa Kodeks spółek handlowych dookreśla katalog zagadnień, które obligatoryjnie muszą zostać wymienione w umowie spółki z o.o. Druga płaszczyzna – część przepisów Kodeksu spółek handlowych, które regulują funkcjonowanie spółki z o.o., należy do kategorii przepisów tak zwanych ius  cogens, co skutkuje tym, iż nie mogą one być zmieniane wolą stron umowy. W Kodeksie Spółek handlowych istnieją także przepisy, które pozwalają na pewne wyjątki od zasady w nich przewidzianej, lecz tylko w sposób bardziej kategoryczny. Podsumowując należy stwierdzić, że Ustawa Kodeks Spółek handlowych wyznacza dosyć dokładnie ramy, w których możne funkcjonować spółka z ograniczoną odpowiedzialnością[3].

Konstrukcja umowy spółki

Przepisy Kodeksu spółek handlowych zawierają katalog zagadnień, które obligatoryjnie muszą zostać rozstrzygnięte w umowie spółki. Przedmiotowy katalog został zawarty w art. 157§1 K.S.H.. Wyznacza on także zagadnienia do dalszych etapów  w kontekście konstrukcji umowy spółki.

Cel spółki z o.o.

Artykuł 151§ 1 K.S.H. zezwala na utworzenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w  każdym prawnie dopuszczalnym celu. Praktycznie strony umowy spółki określają tenże cel w pierwszym paragrafie  przedmiotowej umowy.  Technika redakcyjna opisu tego celu pozostawiona zostaje stronom, ponieważ nie mamy wymogów formalnych w tymże zakresie. Natomiast w przypadku powoływania spółek, które mają uzyskać status przedsiębiorców, wyodrębnienie celu sprowadza się bardzo często do generalnej klauzuli, że spółka będzie prowadzić działalność gospodarczą. Zauważyć należ, że zbyt precyzyjne określenie celu powołania, np. poprzez wskazanie branży, w której przedmiotowa spółka z o.o. będzie prowadzić działalność gospodarczą może (i często w praktyce) stanowić utrudnienie w przypadku zmiany przez spółkę kierunku działalności gospodarczej. Formalnie będzie to wymagało każdorazowo zmiany umowy spółki. Więc w przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością określenie celu w formie klauzuli generalnej jest w zupełności wystarczające, a przy tym wygodne.

Autorzy : Grzegorz Majewski, Paweł Majewski

Kancelaria Prawna Olkusz – Pomoc prawna

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Prawnik, Radca Prawny  zajmuje się obsługą prawną spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwość co do funkcjonowania Waszej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to pomożemy !

Pomożemy (i nie tylko) przy konstrukcji umowy spółki z ograniczona odpowiedzialnością.

Zapraszamy do naszych oddziałów !

Udzielimy pomocy prawnej w oddziałach Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia tj. w Olkuszu, MiechowieDąbrowie Górniczej. Z usług naszej Kancelarii Prawnej skorzystać mogą także Klienci z pobliskich miejscowości, którzy mogą skonsultować się z nami poprzez konsultacje prawne online!


[1] Ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U.2020.0.1740 t. j.)

[2] Ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz.U.2020.0.1526 t. j.)

[3] M. Król – Gajewska, A. Wyrzykowska, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zagadnienia praktyczne, Warszawa 2017, s. 24