Warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności wobec tzw. „małego świadka koronnego, cz. II

W niniejszym wpisie przedstawiamy instytucję małego świadka koronnego cz. II.

Ujawnienie informacji

Ważną kwestią jest to czy „ ujawnienie informacji” ma być rozumiane w ten sposób, że są to informacje całkiem nowe dla organów ścigania czy też nie. Na ten temat w orzecznictwie panują rozbieżne poglądy. SN w postanowieniu z 20 lutego 2003r zajął stanowisko, że „Zawarte w art. 60 § 3 k. k. pojęcie ,,ujawnienia” przez sprawcę informacji wobec organu powołanego do ścigania przestępstw oznacza przekazanie tylko takich wiadomości, które nie tyle obiektywnie, ile według wiedzy informującego nie były znane dotychczas temu organowi”1.

Zasady co do warunkowego zawieszenia wykonania kary w stosunku do sprawcy wymienionego w art. 60§3 i 4 K.K.

Zasady co do warunkowego zawieszenia wykonania kary w stosunku do sprawcy wymienionego w art. 60§3 i 4 K. K. precyzuje art. 60§5 k. k. z 1997 r. Są one oczywiście dalej idące i odmienne niż przewidziane w art. 69§1 k. k. Według tego przepisu warunkowe zawieszenie wykonania kary może dotyczyć kary nieprzekraczającej 5 lat pozbawienia wolności,, natomiast w tym przypadku okres próby może wynosić do 10 lat. Dodatkową przesłanką warunkowego zawieszenia jest uznanie, iż sprawca nie popełni ponownie przestępstwa pomimo niewykonania kary. W odniesieniu do przypadków wymienionych w art. 60§3i4 k. k. warunkowe zawieszenie ma szczególny charakter. Artykuł 60§5 przewiduje dużo łagodniejsze przesłanki warunkowego zawieszenia niż w przypadku ogólnej regulacji. Możliwe jest ono w odniesieniu do poważnych przestępstw, ponieważ można je zastosować nawet wówczas, gdy sąd wymierza karę do 5 lat pozbawienia wolności. Artykuł 60§5 wymaga jedynie uznania, że mimo niewykonania kary sprawca nie popełni ponownie przestępstwa. Natomiast art. 69 k. k. zawiera przesłankę dodatkową , w świetle której warunkowe zawieszenie jest możliwe, jeżeli jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary. Pominięcie tego elementu w art. 60§5 a także ograniczenie warunków zawieszenia jedynie do zapobieżenia ponownemu popełnieniu przestępstwa powoduje znaczną liberalizację przesłanek warunkowego zawieszenia2.

Jednak okres próby związany z warunkowym zawieszeniem został wydłużony w stosunku do regulacji ogólnej i wynosić może 10 lat (art. 60§5 k. k.).

Warunkowe zawieszenie wykonania kary na zasadach szczególnych

Z warunkowego zawieszenia wykonania kary na zasadach szczególnych , o których mowa w art. 60§5 nie mogli (przed nowelizacją z dnia 20 lutego 2015 r.) skorzystać : sprawcy którzy z popełnienia przestępstwa uczynili sobie stale źródło dochodu, recydywiści wielokrotni oraz sprawcy, którzy popełnili przestępstwo działając w zorganizowanej grupie lub związku mającym na celu popełnianie przestępstw3.

Przepisy art. 71 -76 k. k. stosuje się odpowiednio do warunkowego zawieszenia wykonania kary. Zakres tych przepisów obejmuje możliwość orzeczenia grzywny w wysokości do 540 stawek dziennych. Przed nowelizacją z dnia 20 lutego 2015 r. możliwość ta była jednak wyłączona na zasadach ogólnych, jeżeli dochody i stosunki majątkowe lub możliwości zarobkowe dały przekonanie, iż sprawca nie uiści grzywny i nie będzie możliwości jej ściągnięcia w drodze egzekucji.(art. 58§2). Przepis ten tj. art. 58 par. 2 K. K. został uchylony przedmiotową nowelizacją , która zaczęła obowiązywać 01.07.2015 r. Stosowanie przepisów art. 71 -76 k.k. oznacza traktowanie sprawcy tak, jak w jakiejkolwiek innej sprawie w przypadku zawieszenia wykonania kary. Różnicą jest wyłączenie rygorów opisanych w art. 70 k. k.4.

Pomoc prawna – Adwokat, prawnik Dąbrowa Górnicza

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Radca Prawny, prawnik prowadzi sprawy o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

W kwestiach związanych z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia zaprasza do Oddziałów w Miechowie, Dąbrowie Górniczej, w Olkuszu lub w miejscowości Perespa-Kolonia.

1 Postanowienie SN z 20.02. 2003r. IIKK 113/02,OSP 2003, z.12, poz.163.

2 A. Zoll (red.),Komentarz kodeks karny. Kraków 2007, s. 773.

3 A. Zoll (red.),Komentarz kodeks karny. Kraków 2007, s. 774-775.

4Ibid. s. 775.