Zamiana kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę ograniczenia wolności albo grzywnę.

Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

W niniejszym wpisie przedstawiamy Zamianę kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę ograniczenia wolności albo grzywnę. Zamiana kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę ograniczenia wolności albo grzywnę.

Artykuł 75a K. K. został wprowadzony nowelą z dnia 20 lutego 2015 r.

            Nowelizacją z dnia 20.02.2015 r. ustawodawca wprowadza art.75a k. k. Artykułem tym wprowadza nową instytucję polegającą na możliwości rezygnacji z wydania zarządzenia wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności przez sąd i orzeczenia w to miejsce kary grzywny lub kary ograniczenia wolności.

Charakteru bezwzględnego nie ma rezygnacja z zarządzenia zawieszonej kary pozbawienia wolności, lecz w sytuacji dalszego uchylania się przez skazanego z wykonania nowo orzeczonych kar stanowi element odsunięcia w czasie wykonania zawieszonej względem niego kary pozbawienia wolności.

Cel wprowadzonej instytucji.

Celem wprowadzanej instytucji jest ograniczenie liczby zarządzanych kar pozbawienia wolności wraz z ich bezwzględnym wykonywaniem na rzecz dużo większego wykorzystywania kar wolnościowych[1].

            Cel ten odpowiada funkcji, jaki od samego początku powstania instytucji warunkowego zawieszenia wykonania kary pozbawienia wolności w jego „ zwyczajnej” postaci zarówno w Polsce, jak i na świecie, polega na spełnieniu roli alternatywy bezwzględnego pozbawienia wolności[2].

Kara ograniczenia wolności lub kara grzywny mają charakter dodatkowej dolegliwości.

Kara ograniczenia wolności lub kara grzywny mają charakter dodatkowej dolegliwości i stanowi dodatkowy impuls do osiągnięcia zamierzonych efektów względem skazanego. Orzeczenie jednej z dwóch kar wymienionych powyżej następuje w przypadku uchylania się skazanego od dotychczasowo nałożonych na niego obowiązków ma z jednej strony zwiększyć nacisk dolegliwości na skazanego w stosunku do dotychczasowo orzekanych środków lub obowiązków, z drugiej strony  w przypadku nie osiągnięcia pożądanych efektów nie zamyka się droga do zarządzenia wykonania zawieszonej kary[3].

Zastosowanie zamiany kary ograniczenia wolności lub kary grzywny w miejsce zarządzenia wykonania zawieszonej kary.

 Zastosowanie zamiany kary ograniczenia wolności lub kary grzywny w miejsce zarządzenia wykonania zawieszonej kary możliwe jest wyłącznie wobec sprawcy który:

a) został skazany na karę pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania

b) w okresie próby rażąco  naruszał porządek prawny, w szczególności gdy popełnił inne przestępstwo niż określone w art.75 §1 k. k.

c) uchylał się od :

– dozoru

– uiszczenia grzywny

– wykonania nałożonych obowiązków

– orzeczonych środków karnych

– środków kompensacyjnych lub przepadku

Zaistnienie powyższych przesłanek musi dodatkowo pokryć się z przekonaniem sądu, iż cele kary zostaną w ten sposób spełnione oraz rozważeniem kwestii, czy omawiana zamiana nie będzie stała na przeszkodzie rodzajowi i wadze czynu zabronionego przypisanego skazanemu. 

O wyłączeniu instytucji mówi wprost art. 75a §2 k. k.

Omawianej instytucji nie można zastosować, jeżeli skazany poddany warunkowemu zawieszeniu kary pozbawienia wolności uchyla się od spełnienia obowiązku.

Omawianej instytucji nie można zastosować, jeżeli skazany poddany warunkowemu zawieszeniu kary pozbawienia wolności uchyla się od spełnienia obowiązku określonego w art. 72§ 1 pkt.7b k. k. tj. nakazu opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym lub nakazu określonego w § 2 art.72 k. k. tj. zapłaty świadczenia pieniężnego wymienionego w art. 39 pkt.7  k. k. albo zobowiązania skazanego do naprawienia wyrządzonej przestępstwem szkody w całości lub w części, chyba że orzekł środek kompensacyjny.

Nie należy zapomnieć o wyłączeniu zawartym w artykule 75a par.7 k. k. a więc nie można zastosować przewidzianego w paragrafie 1 art. 75a k. k rozwiązania, jeżeli kara pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania została orzeczona na podstawie art.60 §5 k. k. lub art. 60a k. k. ( instytucja nadzwyczajnego złagodzenia kary)[4].

Możliwość zastosowania instytucji została ograniczona wyłącznie do fakultatywnych podstaw zarządzenia wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności.

Odnosząc się do przesłanek określonych w art.75a §1 k. k. możliwość zastosowania instytucji  została ograniczona wyłącznie do fakultatywnych podstaw zarządzenia wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności, z wyłączeniem sytuacji, gdy sąd jest obligatoryjnie zobowiązany do wydania takiego zarządzenia.

Opisywana zamiana dotyczyć może kary ograniczenia wolności wyłącznie w formie obowiązku wykonywanej nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, przyjmując, że jeden dzień kary pozbawienia wolności równa się dwóm dniom kary ograniczenia wolności, jednocześnie wymiar tej kary nie może przekroczyć 2 lat[5].

Zarządzenie warunkowego wykonania kary może być również zamienione na karę grzywny.

Zarządzenie warunkowego wykonania kary może być również zamienione na karę grzywny. Zgodnie z paragrafem 1 art. 75a k. k. 1 dzień kary pozbawienia wolności równa się 2 stawkom dziennym grzywny, wymiar grzywny nie może przekroczyć 810 stawek dziennych.

            Zgodnie z paragrafem 3 art. 75a k. k.  ustawodawca wymaga aby przed zamianą zarządzenia wykonania kary na orzeczenie kary grzywny lub kary ograniczenia wolności w miarę możliwości wysłuchać skazanego. Wysłuchanie skazanego powinno się odbyć, gdyż jest zawsze cenne dla sądu w podjęciu decyzji o omawianej zamianie. Przyjąć można, że tylko gdy sąd dojdzie do wniosku, że istnieją ważne powody, dla których zorganizowanie wysłuchania byłoby utrudnione, można z niego zrezygnować[6].

Przy rezygnacji z zarządzenia wykonania zawieszonej kary pozbawienia wolności i zamiany kary ograniczenia wolności luk kary grzywny istnieje ryzyko, że dojdzie do sytuacji, w której skazany lekceważący obowiązki próby zostanie z mocy prawa potraktowany w sposób łagodniejszy. Ustawodawca aby zapobiec takiej sytuacji przewidział, że nawet przy zastosowaniu komentowanej instytucji sąd nie może zwolnić skazanego od wykonania nałożonych na niego obowiązków lub orzeczonych środków karnych, przepadku lub środków kompensacyjnych, chociażby następnie orzeczono karę łączną (art. 75a par. 4 k. k.)[7].

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Radca Prawny, prawnik prowadzi sprawy o warunkowe zawieszenie wykonania kary pozbawienia wolności.

W kwestiach związanych z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia zaprasza do Oddziałów w Miechowie, Dąbrowie Górniczej, w Olkuszu, Sosnowcu.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec prowadzi sprawy karne, sprawy o wykroczenia. Oferujemy pomoc prawną z zakresu prawa rodzinnego i opiekuńczego. Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat Sosnowiec, Radca Prawny Sosnowiec, Prawnik Sosnowiec prowadzi sprawy o alimenty, o podział majątku wspólnego, o rozwód.


[1] S. Hypś (w:) A. Grześkowiak, K. Wiak (red.) Kodeks Karny Komentarz, Warszawa 2015, s. 526

[2] J. Skupiński, (w:) J. Jakubowska -Hara, J. Skupiński ( red.), Alternatywy pozbawienia wolności w polskiej polityce karnej, Warszawa 2009, s. 37.

[3] S. Hypś, (w:) A. Grześkowiak, K. Wiak (red.), Komentarz …. op. cit., s. 526.

[4] Ibidem, Kodeks Karny Komentarz …, s. 526-527

[5]  Ibidem,  S. Hypś (w:) Kodeks karny Komentarz Warszawa 2015 s. 527

[6] Ibidem, S. Hypś (w:) Kodeks Karny Komentarz.., s. 527

[7] Ibidem, S. Hypś (w:) Kodeks Karny Komentarz…, s.527