Zasiedzenie nieruchomości

Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

Istota Zasiedzenia własności nieruchomości

Zasiedzenie polega na nabyciu prawa podmiotowego przez osobę, która przez pewien czas zachowywała się w taki sposób, który odpowiada wykonywaniu tego prawa. Nabycie następuje kosztem majątku osoby, która jest rzeczywiście uprawniona. Ze względu na to, że niekorzystny dla tego podmiotu skutek prawny następuje w wyniku upływu określonego terminu, zasiedzenie zalicza się do instytucji tzw. „dawności”, obok przedawnienia, przemilczenia i prekluzji.
Powszechnie jako funkcję zasiedzenia wskazuje się prawne porządkowanie i stabilizowanie stosunków społecznych poprzez doprowadzenie do korekty trwałej niezgodności między stanem faktycznym a rzeczywistym stanem prawnym. Obciążenie lub utrata praw osoby dotychczas uprawnionej uzasadniane są aksjologicznie.
Możemy nabyć przez zasiedzenie prawo własności – ruchomości jak i nieruchomości. Ponadto ustawodawca wprost reguluje uzyskanie w ten sposób służebności gruntowej polegającej na korzystaniu z trwałego i widocznego urządzenia (art. 292 K.C.), a doktryna i orzecznictwo dopuszczają nabycie przez zasiedzenie użytkowania wieczystego, ale  wyłącznie w sytuacji wcześniejszego skutecznego ustanowienia tego prawa.
Ze względu na to, iż udział we współwłasności nie jest odmiennym od własności prawem podmiotowym, możliwe jest także jego nabycie przez zasiedzenie na podstawie art. 172 K.C. i nast. stosowanych wprost. Wymagana jest analiza każdego przypadku – uwzględniając specyfikę instytucji współwłasności. Prosta sytuacja zachodzi w razie współposiadania samoistnego jednej rzeczy w czasie całego biegu zasiedzenia przez kilka podmiotów, którzy nie są jej właścicielami (współwłaścicielami).Wówczas nabycie następuje na współwłasność dotychczasowych współposiadaczy, ustalając wielkości udziałów z uwzględnieniem zakresu wykonywanego przez poszczególne osoby posiadania, a ostatecznie – wykorzystaniem domniemania z art. 197 K.C(1).
	Trudniejsza jest ocena przypadków posiadania rzeczy przez jej współwłaściciela, ponieważ prowadzi do nabycia pozostałych udziałów we współwłasności, a także współposiadania rzeczy przez właściciela oraz osobę trzecią. W takich przypadkach wymagane jest dokonanie precyzyjnych ustaleń faktycznych co do charakteru oraz zakresu władania rzeczą przez poszczególne osoby.

Pomoc prawna Dąbrowa Górnicza 
Sprawy o zasiedzenie nieruchomości Dąbrowa Górnicza, Dąbrowa Górnicza Gołonóg, Dąbrowa Górnicza Łosień - Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia -Adwokat, Prawnik, Radca prawny.

Dopuszczalne jest nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości gruntowej. W przypadku zasiedzenia nieruchomości lokalowej możliwe jest wyłącznie w razie wcześniejszego jej istnienia.
Nabycie własności budynku możliwe jest tylko wraz z nabyciem w tym trybie użytkowania wieczystego.
Po spełnieniu przesłanek zasiedzenia, czyli  z upływem odpowiedniego okresu, następuje  
z mocy prawa nabycie własności rzeczy przez posiadacza samoistnego, w tym momencie dotychczasowy właściciel  traci swoje prawo(2).
 1. K. Gołębiowski (w:) E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks Cywilny Komentarz, Warszawa 2014, s. 371.
 2. Ibidem, Kodeks Cywilny…, s. 371-372.


Autorzy : Grzegorz Majewski, Paweł Majewski
Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego, sprawy o zasiedzenie.

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Prawnik, Radca prawny prowadzi sprawy o zasiedzenie własności nieruchomości przed Sądem Rejonowym w Dąbrowie Górniczej, a także wiele innych spraw z zakresu prawa cywilnego.