Czy w skład majątku wspólnego wchodzą prawa nabyte przez zasiedzenie ?

Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Zakończenie terminu zasiedzenia

W pierwszej kolejności stwierdzić należy, iż warunkiem takim jest zakończenie terminu zasiedzenia w czasie trwania wspólności ustawowej. Nie ma tu znaczenia fakt, iż początek biegu terminu rozpoczyna się przed zawarciem związku małżeńskiego, czy w czasie trwania wspólności ustawowej. Obojętną kwestią również jest to czy posiadanie samoistne pozostaje w związku z wadliwą czynnością prawną, dotyczącą nabycia prawa własności, a także w wyniku jakich przyczyn dana osoba nie uzyskała tytułu własności w drodze czynności prawnej dwustronnej lub jednostronnej.

Zgodnie z art. 172 K.C

§ 1. Posiadacz nieruchomości nie będący jej właścicielem nabywa własność, jeżeli posiada nieruchomość nieprzerwanie od lat dwudziestu jako posiadacz samoistny, chyba że uzyskał posiadanie w złej wierze (zasiedzenie).
§ 2. Po upływie lat trzydziestu posiadacz nieruchomości nabywa jej własność, choćby uzyskał posiadanie w złej wierze.
§ 3. Nabyć nieruchomość rolną w rozumieniu przepisów ustawy, o której mowa w art. 166 prawo pierwokupu udziału we współwłasności nieruchomości rolnej § 3, przez zasiedzenie może jedynie rolnik indywidualny w rozumieniu przepisów tej ustawy, jeżeli – ustalona zgodnie z przepisami art. 5 dowody potwierdzające osobiste prowadzenie gospodarstwa rolnego, zamieszkanie, powierzchnię użytków rolnych i kwalifikacji rolniczych ust. 2 i 3 tej ustawy – powierzchnia nabywanej nieruchomości rolnej wraz z nieruchomościami rolnymi stanowiącymi jego własność nie przekroczy 300 ha użytków rolnych
.

Sposób nabycia własności przez zasiedzenie

            Sposób nabycia własności przez zasiedzenie ma znaczenie formalne w postępowaniu sądowym o zasiedzenie. Jeżeli oboje małżonkowie spełnili przesłanki z art. 172 k. c, to sąd stwierdza nabycie prawa na ich rzecz na zasadach wspólności. Natomiast w sytuacji gdy tylko jeden z małżonków spełnił przesłanki zasiedzenia, to sąd w sentencji postanowienia końcowego wskazuje tylko jednego z małżonków mimo, iż nabyte prawo wchodzi do wspólności majątkowej. Przesądza o tym przeciwstawienie sposobu stwierdzenia nabycia skutkowi prawnemu takiego nabycia w systemie małżeńskiej wspólności majątkowej. Podkreślić należy, iż przez sam fakt istnienia małżeńskiej wspólności ustawowej współmałżonek nie staje się posiadaczem samoistnym, pomimo tego, że u  drugiego z małżonków taki przymiot się stwierdza[1].

Kancelaria Prawna Dąbrowa Górnicza

W kwestii spraw majątkowych, Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia -Adwokat – Prawnik, lokalizacja miasto Dąbrowa Górnicza oferuje swoją pomoc prawną.

Serdecznie zapraszamy Państwa do kontaktu z Kancelarią Prawną Prawnicy Bracia -Adwokat – Prawnik – Radca Prawny. Udzielamy porad prawnych oraz oferujemy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, między innymi w sprawach o podział majątku wspólnego, zasiedzenie własności nieruchomości i nie tylko. Z pomocy prawnej skorzystać mogą Klienci z Dąbrowy Górniczej, Sosnowca, Miechowa, Olkusza, a także z obrębu miejscowości Perespa. Szczegółowych informacji uzyskać mogą Państwo, kontaktując się nami!

Autorzy : Grzegorz Majewski, Paweł Majewski

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia prowadzi sprawy o podział majątku wspólnego.

Prowadzimy także sprawy o zasiedzenie, zapoznaj się z naszym artykułem o zasiedzeniu nieruchomości 


[1]    Zob. uch. SN z 28.2.1978 r., III CZP 7/78, OSNCP 1978, Nr 9, poz. 153.