Istota umowy użyczenia cz. II

Kancelaria Prawnicza - Olkusz, Dąbrowa Górnicza, Miechów.

Stosunki prawne określane mianem użyczenia, bardziej lub znacznie mniej podobne do umowy użyczenia określonego przepisami Kodeksu Cywilnego, znajdujemy w wielu przepisach szczególnych (zob. np. J. Gudowski w: Komentarz 2009, s. 459 i nast.)

Dla ciekawostki należy wspomnieć, iż umowa użyczenia może być podstawą korzystania z przyłącza do sieci przez przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne  (zob. wyrok Sądu Najwyższego z 13.05.2004 r., III SK 39/04, OSNAPiUS 2005, Nr 6, poz. 89).

Status prawny urządzeń przesyłowych regulowany jest w art. 49 Kodeksu Cywilnego.

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Poznaniu z 21.12.2007 r. (sygn. I ACa 283/07, niepubl.), zgoda właściciela na wybudowanie na jego nieruchomości drogi publicznej stanowi ofertę oddania gruntu do bezpłatnego używania, co więc w sytuacji przyjęcia tejże oferty doprowadza do zawarcia per facta concudentia umowy użyczenia.

Umowa o nieodpłatne używanie rzeczy a pobieranie z niej pożytków

Umowa użyczenia nie daje podstaw aby biorący pobierał pożytki z rzeczy. Umowa o nieodpłatne używanie rzeczy i pobieranie z  niej pożytków nie może być również uznana za umowę dzierżawy, która natomiast jest umową odpłatną. Brak również uzasadnienia dla stosowania do niej przepisów o darowiźnie[1].

Umowa ta jest umową nienazwaną, do której zastosowanie mogą mieć per analogium przepisy o użyczeniu oraz dzierżawie[2].

Prekarium

Podkreślić należy, iż użyczenie odróżnia się czasami od sytuacji powstającej wskutek czynności określanej jako prekarium (precarium). Opisywany stosunek ma polegać na bezpłatnym używaniu rzeczy cudzej za wiedzą jej właściciela, który pozwala na to ze względów gościnności lub ulegając czyjejś prośbie, albo gdy świadomie tolerując korzystanie ze swojej rzeczy przez inną osobę, co stanowić ma relację „czysto” jakby faktyczną. Oczywiście pogląd o konieczności odróżnienia stosunku użyczenia od prekarium prezentowany był w judykaturze (zob. orz. SN z 1.09.1958 r., 1 CR 745/58. OSPiKA 1959, Nr 7-8, poz. 205, z apr. Glosami J. Góreckiego i J. Ignatowicza).

Podkreślić należy, iż praktyczne odróżnienie użyczenia i prekarium może okazać się czasami niezwykle trudne. Wszakże intencją wyświadczenia komuś grzeczności w pełni odpowiada przecież społecznej funkcji użyczenia (zgodnie z określenie zamieszczonym w  uchwale SN z 08.07.1992 r., III CZP 81/92, OSNC 1993, Nr 3, poz. 30, użyczenie polega na bezinteresownym pozbawieniu się użytku ze strony użyczającego dla wygody biorącego). Ponadto wzgląd na interes osoby świadczącej grzecznościowo wymaga, aby jej sytuacja była oceniana w oparciu o przepisy użyczenia (zob. Z. Radwański, w: System, t. III, cz. 2, s. 378)[3].

Adwokat Miechów – Prawo cywilne, pomoc prawna Wożuczyn

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia prowadzi sprawy z zakresu prawa cywilnego dla Klientów z miejscowości: Wożuczyn, Dąbrowa Górnicza, Miechów, Łabunie, Komarów i nie tylko! Zapraszamy do kontaktu, aby dowiedzieć się więcej.

Zachęcamy do zapoznania się z częścią I artykułu Istoty umowy użyczenia https://prawnicybracia.pl/istota-umowy-uzyczenia-cz-i/


Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Radca Prawny, Prawnik – świadczy pomoc prawną klientom mającym swoje miejsce zamieszkania  w obszarze właściwości Sądu Rejonowego Hrubieszów, a więc : Werbkowice, Hrubieszów, Miączyn, Mircze, Horyszów, Horyszów-Kolonia, Niewirków.

Swym zasięgiem Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia Adwokat, Radca Prawny, Prawnik obejmuje Gminy Dolhobyczów, Hrubieszów, Miączyn, Mircze Horodło, Grabowiec.

Członkowie zespołu Adwokat, Radca Prawny, Prawnik pomagają klientom w sprawach rozwodowych, stwierdzenia nabycia spadku, podziale majątku wspólnego. Zajmujemy się także sprawami o odszkodowanie.

Reprezentujemy klientów przed Sądem Rejonowym w Hrubieszowie.

[1] Z. Radwański (w) System, t. III, cz. 2, s. 377; J. Krzyżanowski, (w:) Komentarz 1972, t. 2, s. 1505

[2] K. Pietrzykowski, Kodeks Cywilny Komentarz do artykułów 450-1088, Tom II Warszawa 2011, s. 605

[3] Ibidem. Kodeks Cywilny Komentarz do artykułów 450-1088, Tom II Warszawa 2011, s. 605