Wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Prawnicy Bracia Prawo spółek handlowych

W niniejszym wpisie przedstawiamy ogólne informacje co do wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej.

Informacje ogólne – Upadłość konsumencka.

            Wniosek o ogłoszenie upadłości  konsumenckiej powinien spełniać ogólne wymogi formalne pisma procesowego przedstawione w art. 130 k.p.c., a także szczególne wymogi, wynikające z przepisów Ustawy Prawo upadłościowe[1], określone w art. 491² ust. 4 ustawy prawa upadłościowe. Natomiast mamy istotna różnicę co do zakresu danych, które musi zawierać wniosek, w zależności od tego czy wnioskodawcą jest wierzyciel czy dłużnik.

Brak obowiązku podawania danych przez wierzyciela

W sytuacji gdy wniosek składa wierzyciel, to nie ma on obowiązku przytaczanie we wniosku danych wskazanych poniżej w pkt. 3 oraz 5-12.

Wierzyciel nie ma więc obowiązku wskazywać we wniosku m. in. Miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika, przedstawiać wykazu majątku a także spisu wierzycieli i spisu wierzytelności spornych ani listy zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika ani podawać informacji w zakresie sytuacji finansowej i rodzinnej dłużnika.

Wierzyciel nie musi składać również oświadczenia o prawdziwości danych zawartych we wniosku. W przypadku wniosku składanego przez wierzyciela pozostałe wymogi formalne musza być spełnione. Przedmiotowy wniosek musi być złożony na urzędowym formularzu.

W sytuacji gdy wniosek składa wierzyciel sąd może zobowiązać dłużnika do przedstawienia wymienionych informacji w terminie 2 tygodni (zob. art. 491² ust. 5 Pr. upadłościowe).

Treść wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej.

Wniosek o ogłoszenie upadłości zgodnie z art. 491² ust. 4 ustawy Prawo Upadłościowe  powinien zawierać:
1) imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, adres oraz numer PESEL dłużnika, a jeżeli dłużnik nie posiada numeru PESEL – inne dane umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację;
2) NIP dłużnika, jeżeli dłużnik miał taki numer w ciągu ostatnich dziesięciu lat przed dniem złożenia wniosku;
3) wskazanie miejsc, w których znajduje się majątek dłużnika;
4) wskazanie okoliczności, które uzasadniają wniosek i ich uprawdopodobnienie;
5) aktualny i zupełny wykaz majątku z szacunkową wyceną jego składników;
6) spis wierzycieli z podaniem ich adresów i wysokości wierzytelności każdego z nich oraz terminów zapłaty;
7) spis wierzytelności spornych z zaznaczeniem zakresu w jakim dłużnik kwestionuje istnienie wierzytelności; wskazanie wierzytelności w spisie wierzytelności spornych nie stanowi jej uznania;
8) listę zabezpieczeń ustanowionych na majątku dłużnika wraz z datami ich ustanowienia, w szczególności hipotek, zastawów i zastawów rejestrowych;
9) informację o osiągniętych przychodach oraz o kosztach poniesionych na swoje utrzymanie oraz osób pozostających na utrzymaniu dłużnika, w ostatnich sześciu miesiącach przed dniem złożenia wniosku;
10) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były nieruchomości, akcje lub udziały w spółkach;
11) informację o czynnościach prawnych dokonanych przez dłużnika w ostatnich dwunastu miesiącach przed dniem złożenia wniosku, których przedmiotem były ruchomości, wierzytelności lub inne prawa, których wartość przekracza 10 000 zł;
12) oświadczenie o prawdziwości danych zawartych we wniosku.

Zachęcamy do zapoznania się z wpisem na blog dotyczącym masy upadłości, ustalenia składu masy upadłości

Autorzy : Grzegorz Majewski, Paweł Majewski

Adwokat Dąbrowa Górnicza – Pomoc Prawna

Upadłość Konsumencka Dąbrowa Górnicza , Upadłość Konsumencka Olkusz

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Prawnik, Radca Prawny  prowadzi sprawy o upadłość konsumencką. Prawnicy oferują pomoc prawną i konsultacje w siedzibie kancelarii, a także konsultacje online!

Zapraszamy do naszych oddziałów.

Udzielimy pomocy prawnej w oddziałach Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia w Dąbrowie Górniczej, Miechowie, Olkuszu.


[1] Dz.U.2020.0.1228 t.j. – Ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe