Testamenty zwykłe cz. III

Prawnicy Bracia Fundacje i OPP

W niniejszym wpisie przedstawimy kolejne informacje dotyczące testamentów zwykłych.

Pismo

Sam rodzaj pisma, zwłaszcza jego forma (np. wiersz), a również język, w jakim testament został sporządzony, nie wpływają na ważność testamentu. Wyłącznie niezbędne jest to aby spadkodawca, jeżeli sporządził testament w języku obcym znał ten język.

Testator (osoba sporządzająca testament) może także posłużyć się znanym systemem stenograficznym. W przypadku posłużenia się szyfrem przy sporządzeniu testamentu w zasadzie pociągnie za sobą nieważność tegoż typu testamentu. Pismo zaszyfrowane będzie pozbawione typowych cech indywidualnych piszącego (w sytuacji gdy spadkodawca posłuży się ciągiem sygnałów elementarnych) lub również niemożliwe będzie ustalenie jego treści (jeżeli spadkodawca użyje słów standardowych i powszechnie znanych, lecz przypisując im odmienne znaczenie).[1]

Materiał

Testamenty holograficzny może zostać napisany na dowolnym materiale (a więc papierze, skórze, desce, drzwiach, pergaminie) oraz z wykorzystaniem dowolnego narzędzia (przyrządu – pióra, długopisu, ołówka, markera itd.), pozwalające na utrwalenie jego treści. Jest to powszechnie aprobowany pogląd[2]. Jedynie chodzi o przyrząd i materiał, które pozwalają na uwydatnienie cech indywidualnych pisma testatora (klasy pisma oraz stopnia jego wyrobienia, konstrukcji poszczególnych znaków graficznych i ich powtarzalności, proporcji i nachylenia itp.). W sytuacji braku tych właściwości, raczej nie spełnia wymogu własnoręczności wyżłobienie testamentu dłutem w skale czy noże  w drzewie[3].

Dowód autentyczności testamentu

Pismo własnoręcznie stanowi dowód autentyczności testamentu, natomiast niejednokrotnie konieczne okaże się powołanie i dopuszczenie dowodu z opinii biegłego pismoznawcy (jeżeli strona przeciwna podniesie zarzut nieautentyczności testamentu – niesporządzenia go przez testatora), któremu trzeba umożliwić sporządzenie opinii przy uwzględnieniu stosownego, najlepiej odzwierciedlającego chwilę sporządzenia testamentu[4], materiału porównawczego (np. wniosków o wydanie dowodu osobistego testatora, ustalenie prawa do emerytury i innych jeszcze pism podpisanych przez testatora)[5].

Testament jako część innej czynności prawnej

Powszechnie przyjmowany jest pogląd, iż testament może stanowić część innej czynności prawnej lub innego dokumentu. Może być np. umiejscowiony w liście spadkodawcy, kierowanym do spadkobiercy lub też innej osoby (zob. uchwałę SN z 1973 r., III CZP 78/72, OSNCP 1973, nr 12, poz. 207 z glosą J. Gwiazdomorskiego, NP. 1974, nr 9, s. 1194). W tych przypadkach należy bardzo wnikliwie badać, czy testament odpowiada warunkom formalnym, a także czy spadkodawca działał cum animo testandi.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi wpisami na blog :

Testamenty zwykłe cz. II , Testamenty zwykłe cz. I

Autorzy : Grzegorz Majewski, Paweł Majewski

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Prawnik, Radca Prawny  prowadzi sprawy o otwarcie i ogłoszenie testamentu. Prowadzimy sprawy spadkowe, a także wiele innych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwość co do właściwej formy testamentu to pomożemy.

Zapraszamy do naszych oddziałów !

Udzielimy pomocy prawnej w oddziałach Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia tj. w Olkuszu, Miechowie,  Dąbrowie Górniczej.


[1] E. Skowrońska – Bocian, J. Wierciński (w:) J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny Komentarz Spadki, Warszawa 2020, s. 156 – 157

[2] M. Pazdan (w:) K. Pietrzykowski (red.) Kodeks cywilny Komentarz, Tom II, Warszawa 2015, s. 1037; J. Haberka (w:) M. Gutowski (red.) Kodeks Cywilny. Tom II. Komentarz. Art. 450-1088 Warszawa 2016 . s. 1557  

[3] Por. E. Skowrońsk –Bocian, J. Wierciński (w:) J. Gudowski (red.) Kodek cywilny. Komentarz. Tom. VI, 2017 komentarz do art. 949, pkt. 20

[4] Zob. Postanowienie Sądu Najwyższego z 28.05.1998, III CKN 521/97, LEX nr 519932

[5] Por. Postanowienie SO w Kaliszu z 03.10.2013 r., II 359/13, www.orzeczenia.ms.gov.pl; SO w Szczecinie z 14.03.2014 r., II Ca 852/12