Testamenty zwykłe cz. IV

Prawnicy Bracia dla klientów indywidualnych

W niniejszym wpisie przedstawimy kolejne informacje dotyczące testamentów zwykłych.

Ogólne pojęcie podpisu

Podpis w szczególności pod testamentem holograficznym odgrywa istotną rolę. Ma on na celu ułatwić stwierdzenie, iż sporządzone pismo jest właściwym testamentem (odpowiadającym wymogom formalnym). Podpis ma dowodzić temu, iż osoba sporządzająca testament miała wolę i świadomość testowania oraz że testament pochodzi od określonej osoby[1].

Podpis pod testamentem

Całkowicie jednoznaczny podpis pod testamentem powinien zawierać imię, nazwisko oraz datę urodzenia testatora. W tym przypadku bez żadnych wątpliwości można zidentyfikować osobę spadkodawcy, stwierdzić istnienie animus testandi oraz fakt ukończenia testamentu. Jednak w praktyce takie przypadki nie występują.

Podpis pod testamentem powinien zasadniczo składać się z imienia i nazwiska. Może również ograniczyć się wyłącznie do nazwiska. Zatem dodanie imienia nie jest bezwzględnie konieczne. Nazwisko nie musi być również napisane w pełnym brzmieniu. W przypadku podpisania np. jednym z członków nazwiska dwuczłonowego nie powoduje nieważności testamentu.

W sytuacji błędu ortograficznego w nazwisku pozostaje one bez znaczenia. Możliwe jest również podpisanie się pseudonimem, jeżeli osoba fizyczna stale go używa w obrocie prawnym[2].

Podpis wytworem „pisania”

Podpis pod testamentem musi być wytworem „pisania”. Imię i nazwisko, samo nazwisko lub pseudonim nie mogą być utrwalone inna techniką niż pismo ręczne. Przede wszystkim nie może zostać napisane na maszynie lub odbite za pomocą innych narzędzi, np. faksymile[3].

Nazwisko w formie skróconej

Nazwisko w formie skróconej może być wyłącznie uznane za ważny podpis pod testamentem holograficznym tylko wtedy gdy spadkodawca posługiwał się zwykle takim skrótem oraz gdy ten skrót nie ogranicza się jedynie do inicjałów lub zarysu kreski. Dodatkowo musi on być tyle dokładny, aby każdy, kto znał nazwisko spadkodawcy, mógł je przeczytać (odczytać)[4].

Ograniczenie podpisu do imienia spadkodawcy

Problem czy podpis pod testamentem może ograniczyć się do imienia spadkodawcy lub też określenia stosunku pokrewieństwa jest kontrowersyjny. W uchwale Sądu Najwyższego z dnia 23 kwietnia 1960 r., Sąd dopuścił możliwość podpisania testamentu zawartego w liście wyłącznie imieniem spadkodawcy, w sytuacji gdy stosunek osobisty spadkodawcy oraz adresata uzasadnia tego rodzaju podpis[5].

Pomoc Prawna Miechów

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Prawnik Odział w Miechowie. Zapraszamy także Klientów z miejscowości Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, czy Olkusz.

Autorzy : Grzegorz Majewski, Paweł Majewski

Kancelaria Prawna Prawnicy Bracia, Adwokat, Prawnik, Radca Prawny  prowadzi sprawy o otwarcie i ogłoszenie testamentu. Prowadzimy sprawy spadkowe oraz wiele innych.

Jeśli mają Państwo jakiekolwiek wątpliwość co do właściwej formy testamentu to pomożemy.

Zapraszamy do naszych oddziałów !

Udzielimy pomocy prawnej w oddziałach Kancelarii Prawnej Prawnicy Bracia tj. w Olkuszu, Miechowie,  Dąbrowie Górniczej.

Zachęcamy do zapoznania się z poprzednimi częściami wpisów na blog dotyczących testamentu zwykłego, Testamenty zwykły cz. III , Testamenty zwykłe cz. II


[1] zob. uchwałę SN z dnia 23 kwietnia 1960 r., 3 CO 8/60, OSN 1961, nr 1, poz. 27 z glosą S. Szera, PiP 1960, z. 11, s. 890, uchwałę składu 7 sędziów SN z dnia 28 kwietnia 1973 r., III CZP 78/72, OSNCP 1973, nr 12, poz. 207, z glosą J. Gwiazdomorskiego, NP. 1974, nr 9, s. 1194

[2] E. Skowrońska –Bocian, J. Wierciński (w:) J. Gudowski (red.) Kodek cywilny. Komentarz. Tom. VI, Warszawa 2017, s. 158

[3] te stanowisko znajdujemy w odniesieniu do podpisu pod pismem procesowym – zob. Postanowienie SN z dnia 17 kwietnia 1967 r., II PZ 22/67, z aprobującą glosą J. Krajewskiego, NP1967, nr 12, s. 1720

[4] Zob. uchwałę składu 7 sędziów SN – zasada prawna z dnia 28 kwietnia 1973 r., III CZP 78/72, OSNCP 1973, nr 12, poz. 207 z glosa J. Gwiazdomorskiego, NP. 1974, nr 9, s. 1194

[5] Zob. uchwałę SN z dnia 23 kwietnia 1960 r., 3 CO 8/60, OSN 1961, nr 1, poz. 27 z glosą S. Szera, PiP 1960, z. 11, s. 890